Brief regering; Advies van de Gezondheidsraad over screening op spinale musculaire atrofie (SMA) - Prenatale screening - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 15 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

29 323

Prenatale screening

Nr. 128

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juli 2019

Bijgaand treft u het advies van de Gezondheidsraad over screening op spinale musculaire atrofie (SMA)1. Op 21 december 2018 verzocht ik de Gezondheidsraad mij te adviseren over de stand van de wetenschap met betrekking tot spinale musculaire atrofie. Daarbij vroeg ik om een oordeel of SMA, gezien de criteria voor screening van pasgeborenen geformuleerd in het advies Neonatale screening: nieuwe aanbevelingen uit 2015, in aanmerking komt om toegevoegd te worden aan het hielprikpro-gramma. Op 14 maart 2019 stuurde ik uw Kamer deze adviesvraag toe2.

U ontvangt binnen 3 maanden mijn beleidsreactie op het advies.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

  • P. 
    Blokhuis

1    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

2    Kamerstuk 29 323, nr. 124

kst-29323-128 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 29 323, nr. 128


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.