Brief regering; Bestuurlijke afspraken gecontroleerde zorgoverdracht Juzt - Jeugdzorg - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 12 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

31 839

Jeugdzorg

Nr. 692    BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN

SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 juli 2019

Op 9 juli 2019 heb ik afspraken gemaakt met jeugdhulpaanbieder Juzt en gemeenten in de regio's West-Brabant-Oost en West-Brabant-West over het borgen van de continu´teit van jeugdhulp die Juzt op dit moment levert, omdat Juzt al een tijdje in financieel zwaar verkeert. Met deze brief informeer ik uw Kamer achtereenvolgens over de achtergrond hiervan, de afspraken over de gecontroleerde zorgoverdracht en de bijdrage van het Ministerie van VWS.

Achtergrond

Juzt is een middelgrote jeugdhulpaanbieder met een omzet van circa Ç 52 miljoen in 2018. Er werken ruim 500 mensen. Juzt biedt (weinig voorkomende specialistische) jeugdhulp en vrouwenopvang aan ruim 1.800 cliŰnten uit 19 verschillende jeugdregio's.

Met het oog op de borging van de continu´teit van jeugdhulp heeft het Ministerie van VWS op grond van de beleidsregels źBijzondere Transitie-kosten Jeugdwet╗ eind 2017 aan Juzt een subsidie verstrekt, welke in 2018 is herzien. Dit voor frictiekosten als gevolg van een reorganisatie bij Juzt. Eind 2018 heeft Juzt zelf geconcludeerd dat het niet zelfstandig verder kan en is Juzt op zoek gegaan naar een fusiepartner.

Gecontroleerde zorgoverdracht

In april bleek dat de fusie geen doorgang vond en dat de financiŰle positie van Juzt verder verslechterde. De huidige organisatie is niet meer levensvatbaar en de afgelopen jaren is het, zelfs na meerdere bestuurswisselingen niet meer gelukt de organisatie gezond te krijgen. Omdat Juzt niet meer zelfstandig verder kan hebben Juzt en West-Brabantse gemeenten in de periode april tot en met juni 2019 gezocht naar een oplossing om de continu´teit van zorg te borgen, die in het belang is van jeugdigen, vrouwen in de opvang en het personeel. Gezien de kwets- kst-31839-692 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

baarheid van de cliŰnten en het beperkte aanbod van complexe jeugdhulp en vrouwenopvang in de regio is het noodzakelijk dat overdracht van zorg zorgvuldig en gecontroleerd plaatsvindt. Gemeenten en Juzt hebben een plan opgesteld voor gecontroleerde afbouw van de organisatie en een gecontroleerde zorgoverdracht. Gemeenten dragen financieel bij aan de uitvoering van dit plan. Daarbij ligt de focus op het als eerste overdragen van de meest complexe vormen van (intramurale) zorg naar andere aanbieders. Juzt inventariseert op dit moment samen met de jeugdhulpre-gio's en centrumgemeenten vrouwenopvang welke zorgaanbieders zorgonderdelen van Juzt over willen nemen. Gemeenten en Juzt hebben afgesproken om begin september te besluiten over de daadwerkelijke uitvoering van hun plan.

Voor gecontroleerde zorgoverdracht is het nodig dat alle partijen in deze bijzondere situatie hun verantwoordelijkheid nemen. Daarom heb ik op dinsdag 9 juli 2019 met Juzt, West-Brabant-Oost en West-Brabant-West bestuurlijke afspraken gemaakt. Het Ministerie van VWS is vanuit haar rol als stelselverantwoordelijke bij deze afspraken betrokken, zorgcontinu´teit voor alle kinderen is hierbij leidend.

Bijdrage Ministerie van VWS

Het gecontroleerd overdragen van de zorg is alleen mogelijk als de aanbieder over voldoende liquiditeit beschikt. Gedurende de overdrachts-periode valt de continu´teit van jeugdhulp in de regio in feite samen met het tijdelijk voortbestaan van de aanbieder. Met oog op borging van zorgcontinu´teit ben ik daarom bereid in dit specifieke geval maximaal Ç 3 miljoen tijdelijke liquiditeitssteun aan Juzt te bieden. Dit betreft enkel de periode van gecontroleerde zorgoverdracht en zal worden verstrekt indien de maandelijkse liquiditeitsbegroting van Juzt daartoe aanleiding geeft en Juzt kan aantonen dat de kwaliteit van zorg geborgd is. Daarnaast ben ik bereid bij verkoop van panden van Juzt de op dit pand gevestigde waarborghypotheken te royeren (Ŕ Ç 1,6 miljoen). Ook kan Juzt bij het Ministerie van VWS maximaal Ç 0,5 miljoen aan subsidie vragen om de projectondersteuning voor de gecontroleerde overdacht van zorg bij Juzt in te richten.

De Colleges van de gemeenten in West-Brabant hebben eind vorige week hun raden omtrent dit alles ge´nformeerd. Medio september zal er een bestuurlijke overleg met Juzt en de West Brabantse gemeenten plaatsvinden over de verdere uitvoering van de gecontroleerde zorgoverdracht. In mijn rol als stelselverantwoordelijke blijf ik toezien op de borging van de continu´teit van jeugdhulp en opvang voor alle vrouwen en kinderen die op dit moment hulp ontvangen vanuit Juzt. Indien nodig zal ik gebruik maken van het instrumentarium dat bij deze rol hoort. Zodra daar aanleiding voor is, zal ik u over het vervolg informeren.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 31 839, nr. 692 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ÚÚn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.