Voorstel van wet - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 35236 - incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2019 (Urgenda) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda); Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 28-06-2019
Publicatie­datum 28-06-2019
Nummer KST352361
Kenmerk 35236, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 236

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

28 juni 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juli, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juli van het onderhavige begrotingsjaar.

kst-35236-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019

(incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda) (Bedragen x € 1.000)

 

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl

. NvW)

Mutaties 1e

suppletoire begroting

Mutaties incidentele suppletoire

               

begroting

   
   

Verplich-

Uitgaven

Ontvang-

Verplich-

Uitgaven

Ontvang-

Verplich-

Uitgaven

Ontvang-

   

tingen

 

sten

tingen

 

sten

tingen

 

sten

 

Totaal

13.582.971

4.609.162

4.179.847

332.412

300.867

71.385

117.900

114.400

170.950

 

Beleidsartikelen

13.304.589

4.330.780

4.154.421

275.872

244.327

71.385

117.900

114.400

170.950

1

Goed functionerende economie en markten

197.060

196.389

31.062

12.649

4.271

872

     

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen

2.135.414

937.668

113.157

62.550

37.338

11.333

21.000

17.500

0

3

Toekomstfonds

145.275

177.977

28.500

89.133

85.521

0

     

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

10.686.729

2.878.275

2.232.211

4.618

10.275

87.874

96.900

96.900

170.950

5

Een veilig Groningen met perspectief

140.111

140.471

1.749.491

106.922

106.922

  • 28.694
     
 

Niet- beleidsartikelen

278.382

278.382

25.426

56.540

56.540

0

     

40

Apparaat

278.382

278.382

25.426

9.589

9.589

0

     

41

Nog onverdeeld

0

0

0

46.951

46.951

0

     

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 236, nr. 1 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.