Motie Van der Molen c.s. over een nieuwe aanvraagronde voor het experiment promotieonderwijs - Wetenschapsbudget

Deze motie i is onder nr. 200 toegevoegd aan dossier 29338 - Wetenschapsbudget.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wetenschapsbudget; Motie; Motie van het lid Van der Molen c.s. over een nieuwe aanvraagronde voor het experiment promotieonderwijs
Document­datum 05-06-2019
Publicatie­datum 06-06-2019
Nummer KST29338200
Kenmerk 29338, nr. 200
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

29 338

Wetenschapsbudget

Nr. 200

MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S.

Voorgesteld 5 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat, ondanks dat er nog geen tussenevaluatie ligt, de Minister geen nieuwe aanvraagronde voor het experiment promotieon-derwijs overweegt omdat dit volgens haar niet een meer gevarieerde invulling van het experiment oplevert;

constaterende dat nergens in het besluit experiment promotieonderwijs of in de memorie van toelichting staat dat een meer gevarieerde invulling van het promotieonderwijstraject een criterium vormt voor het experiment;

verzoekt de regering, om een nieuwe aanvraagronde voor het experiment promotieonderwijs open te stellen alleen voor studentpromovendi en pas na de eindevaluatie van het experiment aan de hand van de vooraf gestelde kaders een definitief oordeel te vellen over de toekomst van de promotiestudent,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Molen Tielen Beertema Bisschop

kst-29338-200 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 29 338, nr. 200


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.