Brief regering; Beleidsnotitie ‘Nederland-China: een nieuwe balans’ - China

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 35207 - China.

1.

Kerngegevens

Officiële titel China; Brief regering; Beleidsnotitie ‘Nederland-China: een nieuwe balans’
Document­datum 15-05-2019
Publicatie­datum 21-05-2019
Nummer KST352071
Kenmerk 35207, nr. 1
Commissie(s) Buitenlandse Zaken (BUZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 207

China

Nr. 1

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2019

In navolging van de motie van het lid Becker c.s. met het verzoek een Chinastrategie op te stellen (Kamerstuk 33 694, nr. 16) stuur ik u hierbij mede namens de andere leden van het kabinet de beleidsnotitie «Nederland-China: een nieuwe balans». De motie verzoekt de regering tevens een strategie op Europees niveau te bepleiten. Op Europees niveau blijft de Chinastrategie uit 2016 de basis van het EU-beleid richting China en deze is inmiddels aangevuld via de Gezamenlijke Mededeling «EU-China: A Strategic Outlook» van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van 12 maart jl. ter voorbereiding op de Europese Raad van maart en de EU-Chinatop in april. Nederland speelt een actieve rol op Europees niveau en heeft via (de voorbereidingen van) de Europese Raad en de EU-Chinatop mede vormgegeven aan de huidige Europese lijn.

Via de bijgevoegde beleidsnotitie voldoen wij tevens aan het verzoek gedaan tijdens het AO Wapenexport d.d. 6 juni 2018 (Kamerstuk 22 054, nr. 299) om de ontwikkeling van de militaire capaciteit van China mee te nemen, aan de motie van de leden Becker en Amhaouch over bestrijden van oneerlijke handelspraktijken van China (Kamerstuk 21 501-02, nr.

1882) en aan het schriftelijk informeren van de Kamer over de politieke ontwikkelingen in China, de handelsrelatie met China en de uitvoering van de beleidsnotitie «Het Nederlandse China-beleid: investeren in Waarden en Zaken», zoals verzocht door de commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 6 april 2018.

China speelt een steeds grotere rol op het wereldtoneel. Het is uitgegroeid tot de tweede economie ter wereld1 en een belangrijke technologische speler. China manifesteert zich op alle terreinen van de internationale orde

1 Op landenniveau na de VS; de economie van de EU-28 als geheel is groter dan de Chinese economie.

kst-35207-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

op een zelfverzekerde en ambitieuze manier. De ontwikkelingen in China raken ook Nederland en vragen om een nieuwe balans in de relatie met China.

Het kabinet is constructief-kritisch ten aanzien van China. Het wil op basis van gedeelde belangen met China samenwerken, met oog voor ideologische verschillen. Het kabinet staat pal voor (het beschermen van) de Nederlandse rechtsstaat, onze open samenleving en economie en onze veiligheid. Het is logisch dat China zijn plek in de wereld inneemt, maar het kabinet vindt dat dit op een eerlijke manier, op een gelijk speelveld en volgens internationaal afgesproken regels zou moeten gebeuren. Nederland wil samenwerken met China op thema's als klimaatverandering en energie, SDG's, epidemiebestrijding, circulaire economie en verduur-zaming, ouderenzorg, landbouw/voedsel en logistiek/transport. Maar we moeten ook oog hebben voor bijvoorbeeld (economische) veiligheid, cyberspionage, beïnvloeding en onze normen en waarden. Kortom het kabinet wil kansen grijpen waar het kan, maar ook beschermen waar het moet.

Nederland kan zijn doelstellingen niet alleen bereiken. We trekken bij voorkeur gezamenlijk op met de EU en hebben ook gelijkgezinde partners in Noord-Amerika, Azië en Oceanië hard nodig. Samenwerking is verder van belang binnen het Koninkrijk en tussen de verschillende spelers in Nederland. Het kabinet gaat investeren in kennis over China, in bewustwording, en in intensievere informatie-uitwisseling en samenwerking binnen de rijksoverheid en tussen rijksoverheid, decentrale overheden, de Landen binnen het Koninkrijk, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de EU.

De beleidsnotitie «Nederland-China: een nieuwe balans» kan niet los worden gezien van beleidsbrieven die uw Kamer eerder heeft ontvangen, zoals de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie 2018-2022 «Wereldwijd voor een veilig Nederland» (Kamerstuk 33 694, nr. 12), de beleidsnota (2018) «Investeren in perspectief» (Kamerstuk 34 952, nr. 1), de kamerbrief «Handelsagenda» (Kamerstuk 34 952, nr. 30), de kamerbrief «Tegengaan statelijke dreigingen» (Kamerstuk 30 821, nr. 72) en de kamerbrief «Kabinetspositie Europese Concurrentiekracht» die uw Kamer eerder deze week is toegegaan.

Voor de goede orde zij vermeld dat over het brede vraagstuk van de opbouw van een 5G-netwerk uw Kamer op een ander moment wordt geïnformeerd. Met betrekking tot het C2000 spraaknetwerk heeft uw Kamer op 16 april en 1 mei jl. twee brieven ontvangen (Kamerstukken 25 124, nrs. 94 en 96).

De Minister van Buitenlandse Zaken,

S.A. Blok

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 207, nr. 1 2


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.