Brief regering; Advies Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg - Geestelijke gezondheidszorg - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 25 oktober 2020
kalender

Brief regering; Advies Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg - Geestelijke gezondheidszorg

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

25 424 33 628

Nr. 460

Geestelijke gezondheidszorg Forensische zorg

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 mei 2019

Begin oktober vorig jaar heb ik, in verband met afspraken in het Hoofdlijnenakkoord ggz en de Meerjarenovereenkomst forensische zorg, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) advies gevraagd over de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz). Eind november jl. heb ik u hierover geïnformeerd (Kamerstukken 25 424 en 33 628, nr. 431).

Vandaag heeft de NZa dit advies openbaar gemaakt. Hierbij bied ik het u aan1. Ik dank de NZa voor het opstellen ervan. Het advies heeft de naam «Zorgprestatiemodel ggz en fz». Binnenkort, uiterlijk voor de zomer, zal ik in een aparte brief aan de Tweede Kamer inhoudelijk op het advies reageren.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

  • P. 
    Blokhuis

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-25424-460 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 25 424, nr. 460


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.