Motie Bergkamp c.s. over de belemmeringen van transgenderpersonen op de arbeidsmarkt - Emancipatiebeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 20 oktober 2020
kalender

Motie Bergkamp c.s. over de belemmeringen van transgenderpersonen op de arbeidsmarkt - Emancipatiebeleid

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

30 420

Emancipatiebeleid

Nr. 307

MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S.

Voorgesteld 16 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat transgenderpersonen twee keer vaker dan gemiddeld een arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering hebben;

overwegende dat vooroordelen over transgenderpersonen onder collega's en werkgevers en de verhoogde psychische en fysieke gezondheidsproblematiek onder transgenderpersonen mogelijke verklaringen kunnen zijn;

verzoekt de regering, de belemmeringen voor transgenderpersonen op de arbeidsmarkt in kaart te brengen, te kijken in hoeverre er een knelpunt is met bestaande verlofregelingen en mogelijkheden te onderzoeken om de arbeidsmarktpositie van deze groep te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp Van den Hul Özütok

Van Kooten-Arissen

kst-30420-307 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 30 420, nr. 307


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.