Brief regering; Verzamelwet 2018 en jaarrekeningenrecht - Verbeteringen in enkele wetten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 20 november 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

34 887

Verbeteringen in enkele wetten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018)

Nr. 8

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2019

Met deze brief informeer ik u over de gevolgen van een recente wetswijziging voor de digitale aanlevering van de jaarcijfers van ondernemingen. Met ingang van boekjaar 2016 moeten micro- en kleine ondernemingen hun jaarrekening en bijbehorende jaarstukken op digitale wijze deponeren bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Middelgrote ondernemingen moeten dat met ingang van boekjaar 2017. Ten behoeve van die digitale deponering wordt ieder jaar in opdracht van de KvK in een publiek-privaat samenwerkingsverband een taxonomie opgesteld. De taxonomie is een soort digitaal woordenboek dat wordt verwerkt in software waarmee de jaarrekening digitaal gedeponeerd kan worden. Dat kan op twee manieren. In de eerste plaats kunnen ondernemers of hun intermediair (administratiekantoor, accountant etc.) op de website van de KvK1 de informatie uit de jaarrekening invoeren en deze deponeren. In de tweede plaats wordt deze taxonomie ook vaak verwerkt in (betaalde) boekhoudsoftware, waarmee direct een jaarrekening kan worden opgesteld en gedeponeerd. Ondernemers kunnen deze softwareproducten aanschaffen, leasen of op een andere manier toegang toe krijgen, waarna ze hun jaarrekening in het juiste formaat kunnen opstellen en kunnen deponeren via Digipoort, de beveiligde verbinding met de KvK. De aanpassingen in de taxonomie en (vooral) de software om een jaarrekening te deponeren, moeten telkens direct na afloop van het boekjaar beschikbaar zijn, zodat al in januari gedeponeerd kan worden over het voorgaande boekjaar. De wijzigingen in de taxonomie voor boekjaar 2018 kwamen in concept daarom al in het voorjaar 2018 beschikbaar. Daarna zijn er enkel nog kleine wijzigingen mogelijk, om de software tijdig aan te passen aan deze taxonomie.

1 Micro- en kleine rechtspersonen kunnen gebruik maken van de online service «Zelf Deponeren Jaarrekening». Middelgrote rechtspersonen kunnen gebruik maken van het opstelportaal van de KvK.

kst-34887-8 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Op 19 september 2018 is een wetswijziging met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening in werking getreden die is opgenomen in de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 20181. In die wetgeving ontbreekt een aanduiding vanaf welk boekjaar de wetswijzigingen gelden, zodat ze onmiddellijk in werking zijn getreden op voornoemde datum. De relevante organisaties uit de publiek-private samenwerking die betrokken zijn bij de totstandkoming van de taxonomie zijn niet tijdig vanuit mijn ministerie geïnformeerd over de (aanstaande) wetswijziging. Daardoor kon deze niet worden meegenomen in de jaarlijkse update van de taxonomie voor het boekjaar 2018. In deze brief wil ik uw Kamer informeren over de oplossing hiervoor.

De wijzigingen uit de Verzamelwet betreffen een drietal uitsplitsingen van bepaalde posten in de jaarrekening voor micro-, kleine en middelgrote rechtspersonen en twee extra informatie-items. Daarvoor zijn er op de website van de KvK en in de administratiesoftware geen afzonderlijke invulvelden beschikbaar. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting uit de Verzamelwet worden ondernemers erop gewezen dat de betreffende informatie in de tekstuele toelichtingsvelden opgenomen dient te worden. Die ingevulde toelichtingsvelden worden automatisch opgenomen in de jaarrekening bij het deponeren ervan. In de bijlage2 is aangegeven welke informatie in welke toelichtingsvelden dient te worden vermeld, zodat de jaarrekening alle wettelijk vereiste informatie bevat. Bij het inloggen op de website van de KvK om de jaarrekening te deponeren, zal de ondernemer op de inhoud van deze bijlage worden gewezen. Ik heb organisaties als de KvK, de NBA, de Nederlandse Orde van Administratie-en Belastingdeskundigen, netwerkorganisatie van accountantskantoren SRA en VNO-NCW/MKB-NL verzocht de bijlage te verspreiden.

Daarnaast wordt de wetswijziging verwerkt in de jaarlijkse update van de taxonomie die aan het eind van dit kalenderjaar plaatsvindt. Daarmee zal de taxonomie die gebruikt zal worden om de jaarstukken over boekjaar 2019 en verder te deponeren, een juiste en volledige set van begrippen bevatten om ook te voldoen aan de eisen die opgenomen zijn in de Verzamelwet. De ontwikkeling van de taxonomie voor de jaarverslag-geving kent een vaste jaarlijkse cyclus, met controle op inhoudelijke en technische kwaliteit, consultatie van de markt en publicatie. In dat kader verricht de Raad voor de Jaarverslaggeving jaarlijks met het Ministerie van EZK overeengekomen werkzaamheden, die zijn gericht op het borgen van de geschiktheid van de Nederlandse Taxonomie voor het deponeren van de jaarrekeningen die zijn opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening en de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Eventuele onjuistheden, onduidelijkheden, inconsistenties of omissies die als onderdeel van dit proces naar voren komen, worden door de Raad in de vorm van aanbevelingen gerapporteerd aan de desbetreffende NT-partner (de KvK), die verantwoordelijk is voor correctie en vervolmaking van de Nederlandse Taxonomie.

De Verzamelwet is met onmiddellijke ingang in werking getreden en sindsdien zijn er diverse jaarrekeningen gedeponeerd waarin doorgaans geen rekening zal zijn gehouden met de wijzigingen uit die wet. Naar mijn mening zal het eventuele ontbreken van de desbetreffende post(en) doorgaans niet verplichten tot een correctie zoals bedoeld in artikel 2:362 lid 6 BW. Het gaat dan om de vraag of door het eventuele ontbreken van de door de Verzamelwet vereiste informatie, die jaarrekeningen zodanig «in ernstige mate tekortschieten» in het geven van het door de wet vereiste inzicht in de financiële positie van de rechtspersoon, dat over de ontbrekende informatie een extra mededeling bij het Handelsregister gedeponeerd zou moeten worden. Het is aan de rechter om hierover in individuele gevallen te oordelen. Ondernemers kunnen in geval van twijfel hun accountant of andere boekhoudkundige intermediair raadplegen.

Kortom, voor reeds gedeponeerde jaarrekeningen zal er doorgaans geen noodzaak tot correctie bestaan. Voor ondernemingen die nog moeten deponeren, wordt door de KvK in het portaal informatie gegeven over de hiervoor geschetste praktische oplossing. En de wetswijziging wordt ten behoeve van het boekjaar 2019 tijdig verwerkt in de taxonomie.

De Minister voor Rechtsbescherming,

  • S. 
    Dekker

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 34 887, nr. 8 3

1

   Stb. 2018, nr. 228, artikel VI en de bijbehorende toelichting in Kamerstuk 34 887, nr. 3, p. 8-10. Zie voor de inwerkingtreding Stb. 2018, nr. 312.

2

   Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.