Motie Bisschop/Leijten over een ontwerp tot herziening van de Verdragen voorleggen - Europese Raad

Deze motie i is onder nr. 1443 toegevoegd aan dossier 21501-20 - Europese Raad i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Europese Raad; Motie; Motie van de leden Bisschop en Leijten over een ontwerp tot herziening van de Verdragen voorleggen
Document­datum 25-04-2019
Publicatie­datum 26-04-2019
Nummer KST21501201443
Kenmerk 21501-20, nr. 1443
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

21 501-20

Europese Raad

Nr. 1443

MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN LEIJTEN

Voorgesteld 25 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zowel artikel 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie als de preambule van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie de zinsnede «een steeds hechter verbond» («ever closer union») tussen de volken van Europa bevatten;

overwegende dat mede op basis van deze zinsnede de Europese integratie steeds verder is verdiept, versterkt en versneld, mede door de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie;

overwegende dat talloze burgers binnen de Europese Unie zich niet thuisvoelen in een EU als een steeds hechter verbond tussen de volkeren omdat dit kan bijdragen aan een onnodige en onwenselijke inperking van de soevereiniteit van lidstaten;

overwegende dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid pleit voor meer ruimte voor variatie binnen de EU;

voorts overwegende dat de EU het Verenigd Koninkrijk in de aanloop naar het brexitreferendum op 23 juni 2016 heeft toegezegd dat het Verenigd Koninkrijk niet langer deel hoeft te nemen aan verdere politieke integratie; tot slot overwegende dat ook de voorzitter van de Europese Raad, de heer Tusk, de EU meermaals heeft opgeroepen haar utopische dromen van steeds hechtere integratie op te geven;

verzoekt de regering, de Raad zo gauw de gelegenheid zich voordoet een ontwerp tot herziening van de Verdragen voor te leggen strekkende tot het schrappen van de zinsnede «een steeds hechter verbond» uit het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

kst-21501-20-1443 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop

Leijten.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 21 501-20, nr. 1443 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.