Brief regering; Wob-besluiten Advies Grenswaarden in het verkeer - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 15 november 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 000 VI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019

Nr. 111

BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2019

Er is met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzocht om openbaarmaking van - kort gezegd - de communicatie en andere onderliggende documenten onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid betreffende het Advies Grenswaarden in het verkeer van 31 maart 2010.

Er is tevens bezwaar gemaakt tegen een besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Dit besluit op bezwaar betreft ook het Advies Grenswaarden in het verkeer van 31 maart 2010.

In verband met de (gedeeltelijke) openbaarmaking van documenten over het Advies Grenswaarden in het verkeer, wil ik uw Kamer attenderen op deze besluiten (zie bijlage)1. De (gedeeltelijk) openbaar gemaakte documenten zijn te vinden bij het besluit op rijksoverheid.nl.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

kst-35000-VI-111 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 000 VI, nr. 111


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.