Brief regering; Reactie op verzoek commissie over het onder embargo verstrekken van het Belastingplan - Embargoregeling rond Prinsjesdag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 26 juni 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

30 539

Embargoregeling rond Prinsjesdag

Nr. 18

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIňN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 april 2019

Hierbij stuur ik u - mede namens de Minister van FinanciŽn - de reactie op het verzoek van de vaste commissie voor FinanciŽn bij brief van 29 maart 2019 om uw Kamer te informeren over de mogelijkheid een exemplaar van het pakket Belastingplan op de vrijdag voorafgaand aan Prinsjesdag onder embargo te kunnen ontvangen. Het kabinet zal niet aan uw verzoek tegemoetkomen. Ik licht dat hieronder nader toe.

Op Prinsjesdag biedt de Minister van FinanciŽn de ębegrotingsstukkenĽ -de voorstellen van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten samen met de Miljoenennota - aan uw Kamer aan. Hij is daartoe gemachtigd door de Koning. Hij ontleent de bevoegdheid om deze voorstellen van wet ęvanwege de KoningĽ aan uw Kamer aan te bieden aan de Grondwet en de Comptabiliteitswet.1 Zoals de Minister-President in zijn brief van 5 oktober 2018 heeft aangegeven, is het sinds een aantal jaren goed gebruik om deze begrotingsstukken op de vrijdag voorafgaand aan Prinsjesdag onder embargo te verstrekken en heeft het kabinet geen aanleiding dit te

2

wijzigen.2

De bevoegdheid om voorstellen van wet ęvanwege de KoningĽ aan uw Kamer aan te bieden geldt niet voor andere wetsvoorstellen, zoals de wetsvoorstellen behorende tot het pakket Belastingplan 2020. Andere wetsvoorstellen worden uitsluitend door de Koning, bij Koninklijke Boodschap, bij uw Kamer ingediend.

Gelet op deze staatsrechtelijke verhoudingen dient dus eerst de Koning een wetsvoorstel bij uw Kamer in. Het is daarbij niet passend wanneer de verantwoordelijke bewindspersoon al eerder een wetsvoorstel onder embargo verstrekt. Dat geldt dus ook voor de wetsvoorstellen in het pakket Belastingplan.

1    Artikel 105, tweede lid, van de Grondwet en artikel 2.23, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016.

2    Kamerstuk 30 539, nr. 17.

kst-30539-18 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Gezien het voorgaande ziet het kabinet geen aanleiding om de stukken betreffende het pakket Belastingplan op de vrijdag voorafgaand aan Prinsjesdag onder embargo aan uw Kamer te verstrekken.

De Staatssecretaris van FinanciŽn,

  • M. 
    Snel

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 30 539, nr. 18 2


 
 

3.

Meer informatie

 
 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.