Motie Ronnes c.s. over een noodplan woningbouw - Integrale visie op de woningmarkt

Deze motie i is onder nr. 479 toegevoegd aan dossier 32847 - Integrale visie op de woningmarkt.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Integrale visie op de woningmarkt; Motie; Motie van het lid Ronnes c.s. over een noodplan woningbouw
Document­datum 13-03-2019
Publicatie­datum 14-03-2019
Nummer KST32847479
Kenmerk 32847, nr. 479
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

32 847

Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 479

MOTIE VAN HET LID RONNES C.S.

Voorgesteld 13 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de realisatie van tijdelijke of flexwoningen via een nationaal noodprogramma een snelle oplossing kan zijn om op lokaal niveau de tekorten op de woningmarkt te verminderen;

verzoekt de regering, een concreet noodplan woningbouw op te stellen om gemeenten, ontwikkelaars, investeerders en corporaties aan te zetten tot het realiseren van grote aantallen (ten minste 15.000 woningen per jaar) extra tijdelijke of flexwoningen, en de Kamer daarover halfjaarlijks te informeren;

verzoekt de regering, hierbij de regelgeving specifiek voor tijdelijke woningbouw dusdanig aan te passen dat deze woningen maximaal vijftien jaar in plaats van tien jaar kunnen blijven staan;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes Koerhuis Van Eijs Dik-Faber

kst-32847-479 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 32 847, nr. 479


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.