Motie Gijs van Dijk/Van den Hul over beleid ontwikkelen om discriminatie van moslims tegen te gaan - Rassendiscriminatie

Deze motie i is onder nr. 170 toegevoegd aan dossier 30950 - Rassendiscriminatie.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Rassendiscriminatie; Motie; Motie van de leden Gijs van Dijk en Van den Hul over beleid ontwikkelen om discriminatie van moslims tegen te gaan
Document­datum 13-03-2019
Publicatie­datum 13-03-2019
Nummer KST30950170
Kenmerk 30950, nr. 170
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

30 950

Rassendiscriminatie

Nr. 170

MOTIE VAN DE LEDEN GIJS VAN DIJK EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 13 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de discriminatiecijfers over 2017 88% van alle incidenten op basis van godsdienstdiscriminatie verband houdt met het islamitisch geloof;

van mening dat de aanpak van alle vormen van discriminatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is;

van mening dat naast een integrale aanpak, specifiek beleid van toegevoegde waarde is bij de bestrijding van discriminatie;

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met vertegenwoordigers uit de islamitische gemeenschap met als doel specifiek beleid te ontwikkelen dat bijdraagt aan het tegengaan van discriminatie van moslims, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gijs van Dijk Van den Hul

kst-30950-170 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 30 950, nr. 170


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.