Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van Raak over de aanpak van radicalisering in Arnhem - Terrorismebestrijding - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 27 juni 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

29 754

Terrorismebestrijding

Nr. 490

BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 februari 2019

Met deze brief kom ik tegemoet aan het verzoek van uw Kamer in de regeling van werkzaamheden van 29 november jongstleden om een reactie op de berichtgeving in De Gelderlander over de Arnhemse aanpak van radicalisering (Handelingen II 2018/19, nr. 30, item 6).

De burgemeester van Arnhem legt verantwoordelijkheid voor de lokale aanpak van radicalisering in de gemeente Arnhem af aan de gemeenteraad. Woensdag 19 december jl. heeft burgemeester Marcouch met de Arnhemse gemeenteraad van gedachten gewisseld over de Arnhemse aanpak, onder meer naar aanleiding van de berichtgeving in De Gelderlander. In dit debat heeft de burgemeester aangegeven de Arnhemse activiteiten op het gebied van het tegengaan van radicalisering extern te laten evalueren.

Vanuit mijn departement is regelmatig contact met Arnhem over de aanpak van radicalisering. Arnhem krijgt als een van de meest betrokken gemeenten al een aantal jaar gelden vanuit het Rijk om te aanpak te versterken, waarbij de aangevraagde activiteiten passen binnen de beleidsvisie van mijn departement en het daaruit voortvloeiende bestedingskader.

Ik heb vertrouwen in de kwaliteit en deskundigheid van de partners die bij de Arnhemse aanpak betrokken zijn en zie dat Arnhem regionaal in de politie-eenheid Oost een voortrekkersrol op het gebied van de aanpak van radicalisering vervult. Evenwel kijk ik met belangstelling uit naar de resultaten die uit de externe evaluatie zullen komen, ook om te bezien of er lessen uit te trekken zijn voor de integrale aanpak van terrorisme.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

kst-29754-490 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 29 754, nr. 490


 
 

3.

Meer informatie

 
 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.