Motie Van der Staaij over de aanrijtijden van ambulances in Gelderland - Ziekenhuiszorg

Deze motie i is onder nr. 206 toegevoegd aan dossier 31016 - Ziekenhuiszorg.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Ziekenhuiszorg; Motie; Motie van het lid Van der Staaij over de aanrijtijden van ambulances in Gelderland
Document­datum 14-02-2019
Publicatie­datum 14-02-2019
Nummer KST31016206
Kenmerk 31016, nr. 206
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

31 016

Ziekenhuiszorg

Nr. 206

MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 14 februari 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in grote delen van de provincie Gelderland een ambulance bij noodgevallen vaak niet binnen vijftien minuten aanwezig is;

overwegende dat in deze gebieden de normtijd van vijftien minuten al jarenlang niet wordt gehaald;

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de betreffende gemeenten en RAV's in Gelderland en representerende verzekeraars om hen aan te sporen de aanrijtijden van ambulances te verkorten en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

kst-31016-206 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 31 016, nr. 206


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.