Motie Sneller c.s. over beleidsopties voor een volgende neergaande conjunctuur - Najaarsnota 2018

Deze motie i is onder nr. 10 toegevoegd aan dossier 35095 - Najaarsnota 2018.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Najaarsnota 2018; Motie; Motie van het lid Sneller c.s. over beleidsopties voor een volgende neergaande conjunctuur
Document­datum 19-12-2018
Publicatie­datum 19-12-2018
Nummer KST3509510
Kenmerk 35095, nr. 10
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

35 095

Najaarsnota 2018

Nr. 10

MOTIE VAN HET LID SNELLER C.S.

Voorgesteld 19 december 2018 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland momenteel een economische hoogconjunctuur kent, maar dat binnen afzienbare tijd een economische omslag denkbaar is;

overwegende dat het verstandig is om op basis van de lessen van de vorige crisis een pakket maatregelen voor te bereiden om de economie en begroting te kunnen stabiliseren, zodat we bij een economische neergang goed voorbereid zijn;

verzoekt de Minister van Financiën om ter voorbereiding op een volgende neergaande conjunctuur of economische crisis effectieve beleidsopties en hervormingen, bestaand uit zowel plussen als minnen, in kaart te brengen gegeven de ervaringen uit het verleden bij de brede heroverwegingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sneller Bruins Slootweg Aukje de Vries

kst-35095-10 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 095, nr. 10


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.