Amendement Kuik c.s. over de uitrol van nieuwe diagnostiek en behandeling op het gebied van tuberculose - Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019

Dit amendement i is onder nr. 24 toegevoegd aan wetsvoorstel 35000 XVII - Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019; Amendement; Amendement van het lid Kuik c.s. over de uitrol van nieuwe diagnostiek en behandeling op het gebied van tuberculose
Document­datum 29-11-2018
Publicatie­datum 29-11-2018
Nummer KST35000XVII24
Kenmerk 35000 XVII, nr. 24
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 000 XVII

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019

Nr. 24

AMENDEMENT VAN HET LID KUIK C.S.

Ontvangen 29 november 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5.000 (x € 1.000).

II

In artikel 5 Multilaterale samenwerking en overige inzet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5.000 (x € 1.000).

Toelichting

5 miljoen euro zal van artikel 5.4 «Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen» naar artikel 3.1 «Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv/aids» worden verplaatst. Deze 5 miljoen euro zal eenmalig extra worden ingezet ten behoeve van de uitrol van nieuwe diagnostiek en behandeling op het gebied van tuberculose (TB).

De uitrol van nieuwe diagnostiek en behandeling op het gebied van TB zal toegevoegd worden als onderwerp aan het nieuw Nederlandse partnerschapsprogramma (2019-2023) dat momenteel met de World Health Organisation (WHO) wordt uitgewerkt, voor het jaar 2019. Daartoe zal een eenmalige ophoging van de Nederlandse vrijwillige bijdrage aan de WHO van 5 miljoen euro in 2019 worden toegevoegd.

De urgentie van de extra investering in de uitrol van deze nieuwe diagnostiek en behandeling adresseert de toenemende verspreiding van resistentie van de ziekte. TB is mondiaal de meest dodelijke infectieziekte. 10.4 miljoen gevallen wereldwijd die leiden tot 1.6 miljoen dodelijke

kst-35000-XVII-24 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

slachtoffers per jaar. TB is bovendien de belangrijkste doodsoorzaak onder hiv/aids patiënten.

De WHO is technische partner van landen bij de uitvoering van nationale TB-programma's, inclusief programma's gefinancierd door het Global Fund to Fight Aids, Tuberculose and Malaria (GFATM). Doel is om met dit geld de uitrol van innovatieve diagnostiek en behandeling op landenniveau te bevorderen, indien mogelijk in samenwerking met Nederlandse partners van de WHO, waaronder non state actors en de private sector.

Met deze 5 miljoen extra wordt maximale impact behaald omdat de WHO wereldwijd normsetting en technisch adviserende partner is. De effectievere TB-bestrijding zal bijdragen aan de uitrol van innovatieve technologie. Deze extra inzet sluit daarnaast aan op de Nederlandse inzet (BZ en VWS) om de WHO kans te geven hun technisch adviserende rol op landenniveau te versterken. Tevens ondersteunt het Nederlands kabinetsbeleid op gebied van antibioticaresistentie (VWS) en integratie TB/hiv/aids respons (BZ).

Nederland heeft zijn commitment uitgesproken om te accelereren in de bestrijding van TB tijdens de UN High-Level Meeting on TB in New York op 26 september 2018. Nederland ondersteunt de Political Declaration on Tuberculosis welke is aangenomen door de algemene vergadering van de VN. Nederland heeft specifiek een oproep gedaan en steun uitgesproken voor verhoogde investeringen in TB onderzoek. In de Political Declaration on TB committeren de ondertekenaars zich bovendien aan het mobiliseren van middelen voor intensivering van onderzoek.

Kuik

Voordewind Bouali Van Haga

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 000 XVII, nr. 24 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.