Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met reactie op de motie-Rombouts c.s. (EK 34 716, I) - Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 26 januari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Eerste Kamer der Staten-Generaal

2019

Vergaderjaar 2018-

34 716

Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 november 2018

In het plenair debat van 13 november jl. over het voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester, is een motie-Rombouts c.s. ingediend (Kamerstukken I 2018/19, 34 716, I). In mijn reactie heb ik gezegd deze motie te omarmen en heb ik toegezegd u voor de stemmingen van aanstaande dinsdag 20 november een brief te sturen waarin ik de motie nader duid en uiteenzet welke conclusies ik aan de motie verbind.

In de motie spreekt Uw Kamer uit dat het bij de uitwerking van een eventueel nieuwe aanstellingswijze van burgemeesters wenselijk is te kiezen voor een vorm die recht doet aan het principe dat de raad aan het hoofd staat van het gemeentebestuur en die waarborgen bevat voor een relatief onafhankelijke positie van de burgemeester, een eigenstandig taken- en bevoegdhedenpakket op het terrein van openbare orde en veiligheid, een taak om de integriteit van het gemeentebestuur te bevorderen en een positie als boven de partijen staand, verbindend bestuurder van alle burgers. Tijdens het debat is het belang van deze uitgangspunten door diverse leden onderstreept en heb ik gezegd dat ik mij hierin herken.

Voor de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden is de burgemeester verantwoording verschuldigd aan de raad. In ons gemeentelijk bestel staat de raad krachtens artikel 125, eerste lid, van de Grondwet aan het hoofd en is voorts sprake van een collegiaal dagelijks bestuur ex artikel 125, tweede lid, van de Grondwet. Het onderhavige voorstel tot grondwetswijziging brengt daarin geen enkele verandering. Dat betekent dat een eventuele toekomstige verandering van de aanstellingswijze van de burgemeester zal moeten passen binnen het grondwettelijk kader van het hoofdschap van de raad en collegiaal dagelijks bestuur.

kst-34716-K ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Zoals opgemerkt in het debat en in de schriftelijke voorbereiding, dient wat de regering betreft bij een eventuele toekomstige verandering van de aanstellingswijze van de burgemeester de rol en positie van de burgemeester in het gemeentelijk bestel centraal te staan. De positie van de burgemeester heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de continuïteit en de stabiliteit van het lokaal bestuur, en is daarmee van wezenlijke betekenis voor het lokaal bestuur zoals wij dat in Nederland kennen. De aanstellingswijze is daarmee volgend op een keuze voor de taken en bevoegdheden van de burgemeester en zijn verhouding tot de raad en het college. De in de motie genoemde uitgangspunten worden door de regering onderschreven en zullen voor de regering leidend zijn in de verdere discussie over de aanstellingswijze en positie van de burgemeester, vandaar dat ik heb gezegd de motie te omarmen. Het gegeven dat zowel Uw Kamer als de regering zich hier uitspreken als grondwetgever, maakt de in de motie genoemde uitgangspunten essentieel bij de beoordeling en uitwerking van eventuele modellen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Eerste Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 34 716, K 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.