Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-Voorstellen: Migratievoorstellen 2018 COM (2018) 631, 633 en 634 - EU-Voorstellen: Migratievoorstellen 2018 COM (2018) 631, 633 en 634

Dit voorstel om een parlementair behandelvoorbehoud te beëindigen is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 35048 - EU migratievoorstellen COM (2018) 631, 633 en 634.

1.

Kerngegevens

Officiële titel EU-Voorstellen: Migratievoorstellen 2018 COM (2018) 631, 633 en 634; Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-Voorstellen: Migratievoorstellen 2018 COM (2018) 631, 633 en 634
Document­datum 06-11-2018
Publicatie­datum 06-11-2018
Nummer KST860952
Kenmerk 35048, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 048

EU-Voorstellen: Migratievoorstellen 2018 COM (2018) 631 i, 633 i en 634 i

Nr. 3

BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 november 2018

Hierbij meld ik u dat de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft geadviseerd het parlementair behandelvoorbehoud zoals vastgesteld bij de EU-voorstellen inzake Migratievoorstellen (Kamerstuk 35 048, nr. 1) formeel te beëindigen. Het betreft de volgende drie voorstellen:

 • 1. 
  EU-voorstel: Herziening mandaat Europese Grens- en Kustwacht 2018 COM (2018) 631 i;
 • 2. 
  EU-voorstel: Gewijzigd voorstel inzake de oprichting van een EU asielagentschap 2018 COM (2018) 633 i;

Tijdens het algemeen overleg van 31 oktober 2018 zijn de volgende informatieafspraken tussen de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid overeengekomen:

 • 1. 
  De Staatssecretaris informeert de Kamer periodiek rondom de JBZ-Raden over de inhoud, de standpunten, wijzigingen in de Nederlandse inzet en de uitkomsten van de onderhandelingen over de verordeningen en de richtlijn dienaangaande;
 • 2. 
  De Kamer zal in het bijzonder worden geïnformeerd over de onderhandelingen inzake de criteria voor onttrekking en de positie van kinderen in de nieuwe terugkeerrichtlijn en over de opbouw en bevoegdheden van het Europees Grens- en Kustwachtagentschap;
 • 3. 
  Indien de akkoorden aanstaande zijn, zal de Staatssecretaris de Kamer daarover informeren, zodat de concepten kunnen worden bestudeerd.

De vastgestelde afspraken zijn in bijgaande conceptbrief aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid vastgelegd1.

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-35048-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Namens de vaste commissie voor Europese Zaken verzoek ik u dit advies en de bijgaande conceptbrief ter besluitvorming aan de Tweede Kamer voor te leggen.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken,

Van Oosten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 048, nr. 3 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.