Advies van andere adviesorganen; Advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over de mogelijkheden voor Nederland om coalities te vormen in de Europese Unie na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk (‘Brexit’) (Kamerstuk 23987-185) - Lidmaatschap van de Europese Unie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 25 januari 2021
kalender

Advies van andere adviesorganen; Advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over de mogelijkheden voor Nederland om coalities te vormen in de Europese Unie na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk (‘Brexit’) (Kamerstuk 23987-185) - Lidmaatschap van de Europese Unie

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2017-2018

23 987

Lidmaatschap van de Europese Unie

Nr. 260

BRIEF VAN DE ADVIESRAAD INTERNATIONALE

VRAAGSTUKKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 september 2018

Hierbij heb ik het genoegen u het advies «Coalitievorming na de Brexit. Allianties voor een Europese Unie die moderniseert en beschermt» aan te bieden1.

Ik stuur het advies ook aan de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Defensie, de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Hoogachtend,

Prof.mr. J.G. de Hoop Scheffer Voorzitter AIV

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-23987-260 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 23 987, nr. 260


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.