EU-begroting: Meer samenwerking tussen de belasting- en de douaneautoriteiten voor een veiliger en welvarender EU

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op vrijdag 8 juni 2018.

Voor de volgende langetermijnbegroting van de EU voor de periode 2021-2027 stelt de Commissie maatregelen voor om de belasting- en douanesamenwerking tussen de lidstaten beter en efficiënter te maken.

Door deze programma's te blijven financieren, kan de EU de Europese bedrijven vrije en gemakkelijke toegang tot de eengemaakte markt van de EU blijven bieden, zodat de handel kan bloeien, burgers worden beschermd tegen gevaarlijke goederen die de EU binnenkomen en de lidstaten belastingontwijking en -ontduiking kunnen bestrijden.

Pierre Moscovici i, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane: "De bescherming van het douanegebied van de Europese Unie en de toepassing van de gemeenschappelijke belastingregels vereisen nauwe samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten in de lidstaten. Onze nieuwe programma's Douane en Fiscalis zullen helpen om dat mogelijk te maken. Onze programma's bieden een echte Europese toegevoegde waarde, met ongekende voordelen voor de belasting- en douaneautoriteiten van de lidstaten die samenwerken ten bate van onze burgers en bedrijven, voor een minimale kostprijs."

De Commissie stelt voor de financiële toewijzing van 950 miljoen euro voor het EU-programma Douane en 270 miljoen euro voor het EU-programma Fiscalis, te behouden. Dit is slechts 0,07 resp. 0,02 % van de algemene EU-begroting voor 2021-2027.

Het nieuwe programma Douane zal leiden tot een moderne douane-unie waarbij de belangen van bedrijven en burgers in de EU centraal staan, door:

  • betere uitwisseling van informatie en gegevens tussen nationale douanediensten om gevaarlijke en namaakgoederen beter op te sporen: in 2017 werden er in totaal 2,7 miljoen stuks munitie en 188 000 explosieven in beslag genomen aan de buitengrenzen van de EU;
  • verdere toename van de handel te vergemakkelijken: vorig jaar hebben de EU-douaneautoriteiten al 331 miljoen aangiften behandeld;
  • ondersteuning van de douaneautoriteiten bij het beschermen van de financiële en economische belangen van de EU en de correcte inning van douanerechten, invoer-btw en accijnzen: door het nieuwe programma zal de douane meer capaciteit krijgen om het hoofd te bieden aan het groeiende handelsverkeer en veranderende economische en arbeidsmodellen zoals e-handel en blockchain, en worden sectoroverschrijdende samenwerking en gezamenlijke opleidingen bevorderd;
  • het uitdenken van betere risicobeheerstrategieën om de financiële belangen van de EU te beschermen en de EU te helpen beter in te spelen op bedreigingen van de veiligheid en transnationale misdaad.

Het nieuwe programma Fiscalis zal de samenwerking tussen de belastingdiensten van de lidstaten ondersteunen en zo bijdragen tot de strijd tegen belastingfraude, -ontduiking en -ontwijking, door:

  • Het opzetten van betere en onderling meer verbonden IT-systemen die elke lidstaat anders afzonderlijk zou moeten ontwikkelen. Hieronder valt ook het ontwikkelen en onderhouden van interoperabele en kostenefficiënte IT-oplossingen om belastingautoriteiten te ondersteunen bij het toepassen van EU-wetgeving;
  • Het uitwisselen van goede werkwijzen en opleidingen om de efficiëntie te verhogen: dit zal ook bijdragen tot het voorkomen van onnodige administratieve rompslomp voor burgers en bedrijven (waaronder het midden- en kleinbedrijf) bij grensoverschrijdende transacties en het betekent een flinke uitbreiding van de 423 000 belastingprofessionals die sinds 2014 al zijn opgeleid;
  • Het organiseren van gezamenlijke acties op het gebied van risicobeheer en audits (waarvan er sinds 2014 door de lidstaten onderling al 1000 zijn georganiseerd);
  • Het bevorderen van het concurrentievermogen van de EU, het stimuleren van innovatie en van nieuwe economische modellen.

Volgende stappen

Snelle overeenstemming over de algemene langetermijnbegroting van de EU en de sectorale voorstellen is essentieel om ervoor te zorgen dat de EU-middelen voor lopende programma's, waaronder die ter versterking van de douane-unie en de strijd tegen belastingontwijking en -ontduiking, in het veld effect blijven hebben.

Vertragingen zoals die zijn opgelopen aan het begin van de begrotingsperiode 2014-2020 zouden betekenen dat de EU inkomsten misloopt doordat EU-douanerechten minder efficiënt worden geïnd, douaneautoriteiten onze grenzen minder goed kunnen beveiligen en burgers minder goed worden beschermd tegen gevaarlijke en namaakgoederen.

Als nog in 2019 overeenstemming wordt bereikt over de volgende langetermijnbegroting, is het mogelijk deze naadloos te laten aansluiten op de huidige langetermijnbegroting (2014-2020). Dat draagt bij tot de voorspelbaarheid van de financiering, en daar is iedereen bij gebaat.

Chronologisch overzicht

Dankzij het EU-programma Douane zijn de douaneautoriteiten beter in staat onze grenzen veilig te houden en tegelijkertijd de handel te vergemakkelijken en burgers te beschermen tegen gevaarlijke en namaakgoederen. Door het programma worden ook de EU-douanerechten efficiënter geïnd, die in 2017 bijna 16 % van de totale EU-begroting uitmaakten. De Europese douane-unie bestaat dit jaar 50 jaar en het voorstel van vandaag zou zorgen voor de voortdurende versterking van de ruggengraat van de interne EU-markt.

Parallel daaraan is het EU-programma Fiscalis onmisbaar gebleken om de belastingdiensten in de hele EU te helpen beter samen te werken bij de inning van belastingen en de bestrijding van belastingfraude. Dit programma is oorspronkelijk opgezet in 1993 met het oog op de opleiding en uitwisseling van belastingambtenaren. In de loop der jaren heeft het de belastinginning in de EU ingrijpend veranderd. Het biedt een flexibel en eenvoudig klimaat voor samenwerking op belastinggebied, met aanzienlijke Europese toegevoegde waarde en impact, ondanks de relatief beperkte omvang. Alleen al in 2015 heeft het de lidstaten door gezamenlijke EU-controles geholpen om meer dan 590 miljoen euro aan misgelopen belastingen op te sporen die mogelijk alsnog geïnd konden worden. Dit voorstel voor een nieuw programma Fiscalis komt op een moment waarop de publieke verontwaardiging over belastingontwijking hoog oploopt, nu is gebleken dat de overheden van de EU-landen jaarlijks ruim 50 miljard euro aan btw mislopen. Dit programma helpt om dat probleem aan te pakken.

Meer informatie

MEMO over de programma's Douane en Fiscalis

Voorstellen voor de programma's Douane en Fiscalis

IP/18/4009

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail