COM(2018)270 - Bevordering van automatische onderlinge erkenning van diploma's hoger onderwijs en hoger secundair onderwijs en de resultaten van leerperioden in het buitenland - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 2 juni 2020
kalender

COM(2018)270 EUe - Aanbeveling
Bevordering van automatische onderlinge erkenning van diploma's hoger onderwijs en hoger secundair onderwijs en de resultaten van leerperioden in het buitenland

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een AANBEVELING VAN DE RAAD betreffende de bevordering van automatische wederzijdse erkenning van diploma's hoger onderwijs en hoger secundair onderwijs en de resultaten van leerperioden in het buitenland

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on promoting automatic mutual recognition of higher education and upper secondary education diplomas and the outcomes of learning periods abroad
 
Rechtsinstrument Aanbeveling
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2018)270 NLEN
Extra COM-nummers SWD(2018)170
Procedurenummer i 2018/0126(NLE)
Celex-nummer i 52018DC0270

2.

Key dates

Document 22-05-2018
Online publicatie 23-05-2018
Besluit 26-11-2018; 32018H1210(01)
Bekendmaking in Publicatieblad i 10-12-2018; PB C 444 p. 1-8

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.