Brief regering; Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 - Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 14 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

34 861 Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 i van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 april 2018

Hierbij bied ik u aan het advies van de Raad voor de Rechtspraak en het rapport «Ketenbrede Impactanalyse Pi-NL» van Significant1. Deze worden u gezonden in het kader van het reeds bij uw Kamer ingediende wetsvoorstel ter implementatie van de PNR-richtlijn.2 Het wetsvoorstel ziet op het gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit. In de memorie van toelichting wordt naar deze impactanalyse van Significant verwezen; deze was ten tijde van het indienen van het wetsvoorstel echter nog niet definitief gereed.3

Het advies van de Raad voor de Rechtspraak gaat uit van de uitkomsten van de impactanalyse van Significant, maar de Raad voor de Rechtspraak neemt ook nog andere factoren mee in zijn schatting van de mogelijke werklastgevolgen van het wetsvoorstel voor de rechtspraak.

Met alle betrokken ketenpartners is afgesproken dat de werklast na inwerkingtreding van de PNR-wet wordt gemonitord. De ketenpartners, inclusief de Raad voor de Rechtspraak, onderschrijven de noodzaak van die monitoring gelet op het onzekere karakter van de impact van de PNR-wet op de langere termijn. Betrokken ketenpartners zijn voorts overeengekomen dat structurele middelen die in 2019 en 2020 beschikbaar komen voor de betrokken ketenpartners op basis van deze monitoring worden verdeeld.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Noot 1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Noot 2

Richtlijn (EU) 2016/681 i inzake gebruik passagiersgegevens. Kamerstuk 34 861, nr. 2.

Noot 3

Kamerstuk 34 861, nr. 3, blz. 31.


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.