Motie Dik-Faber c.s. over een actieplan en reductiepercentage voor blik - Groene economische groei in Nederland (Green Deal) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 28 januari 2021
kalender

Motie Dik-Faber c.s. over een actieplan en reductiepercentage voor blik - Groene economische groei in Nederland (Green Deal)

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2017-2018

33 043

Groene economische groei in Nederland (Green Deal)

Nr. 90

MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld 3 april 2018 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat blik een substantieel onderdeel vormt voor zwerfafval;

overwegende dat blik in zwerfafval het milieu vervuilt, een risico vormt voor diergezondheid en een grote bron van ergernis is voor mensen;

overwegende dat de aanpak van flesjes in het zwerfafval niet mag leiden tot een verschuiving naar blik;

verzoekt de regering, met het bedrijfsleven en de gemeenten afspraken te maken over een actieplan en reductiepercentage voor blik in 2020, met als doel het aantal blikjes in het zwerfafval te verminderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber Van Eijs Agnes Mulder Ziengs

kst-33043-90 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 33 043, nr. 90


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.