Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Öztürk tot wijziging van de Wet normering topinkomens in verband met de uitbreiding van de reikwijdte naar werknemers (Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34818 - Initiatiefvoorstel Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van het lid Öztürk tot wijziging van de Wet normering topinkomens in verband met de uitbreiding van de reikwijdte naar werknemers (Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT); Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet
Document­datum 27-10-2017
Publicatie­datum 27-10-2017
Nummer KST348182
Kenmerk 34818, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 818 Voorstel van wet van het lid Öztürk tot wijziging van de Wet normering topinkomens in verband met de uitbreiding van de reikwijdte naar werknemers (Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT)

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de personele reikwijdte van de Wet normering topinkomens uit te breiden, zodat ook de bezoldiging van werknemers in de publieke en semipublieke sector niet meer mag bedragen dan het wettelijke bezoldigingsmaximum;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet normering topinkomens wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Onderdeel c komt te luiden:
 • c. 
  partijen:

de rechtspersoon waartoe de verantwoordelijke behoort en de topfunctionaris of de werknemer die een bezoldiging zijn overeengekomen als tegenprestatie voor de uitvoering van de aan de topfunctionaris of de werknemer opgedragen taken en, in de gevallen waarin een topfunctionaris de opgedragen taken vervult anders dan op grond van een dienstbetrekking, tevens de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de topfunctionaris ter beschikking stelt;.

 • 2. 
  In onderdeel d wordt voor de puntkomma ingevoegd: , dan wel een aanstelling of arbeidsovereenkomst op grond waarvan de werknemer tegen betaling zijn opgedragen taken vervult.
 • 3. 
  In onderdeel k, onder 1° en 3°, wordt na «de topfunctionaris» telkens ingevoegd: of de werknemer.
 • 4. 
  Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel o door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
 • p. 
  werknemer:

degene die in dienstbetrekking werkzaam is bij een rechtspersoon of instelling als bedoeld in artikel 1.2, eerste lid, 1.3, eerste lid, of 1.4, eerste lid, anders dan als topfunctionaris.

B

Artikel 1.2 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid, aanhef, wordt «De paragrafen 2 en 4» vervangen door: De paragrafen 2, 2a en 4.
 • 2. 
  In het tweede lid wordt «de paragrafen 2 en 4» vervangen door: de paragrafen 2, 2a en 4.

C

In artikel 1.3, eerste lid, aanhef, wordt «De paragrafen 2 en 4» vervangen door: De paragrafen 2, 2a en 4.

D

In artikel 1.4, eerste lid, wordt «De paragrafen 3 en 4» vervangen door: De paragrafen 3, 3a en 4.

E

Aan het opschrift van paragraaf 2 wordt toegevoegd: voor topfunctionarissen.

F

In artikel 2.1, eerste lid, wordt na «Partijen komen» ingevoegd: met betrekking tot een topfunctionaris.

G

Na paragraaf 2 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 2a. Bezoldigingsmaximum voor werknemers

Artikel 2a.1

  • 1. 
   Partijen komen met betrekking tot een werknemer geen bezoldiging overeen die meer bedraagt dan het bedrag, bedoeld in artikel 2.3, eerste lid.
  • 2. 
   Artikel 2.1, tweede, derde en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2a.2

  • 1. 
   Onze Minister wie het aangaat en Onze Minister kunnen gezamenlijk besluiten dat partijen met betrekking tot een werknemer een bij dat besluit vast te stellen bezoldiging mogen overeenkomen die hoger is dan de maximale bezoldiging, bedoeld in artikel 2a.1.
  • 2. 
   Artikel 2.1, tweede, derde en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing in het geval op grond van het eerste lid een van artikel 2a.1 afwijkend bedrag is vastgesteld.
  • 3. 
   Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 2a.3

  • 1. 
   Onze Minister wie het aangaat en Onze Minister kunnen gezamenlijk bij ministeriële regeling, in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, voor een of meer functies van werknemers bij een rechtspersoon of instelling een maximum vaststellen dat hoger is dan de maximale bezoldiging, bedoeld in artikel 2a.1, indien de bijzondere arbeidsmarktomstandigheden een hoger bedrag rechtvaardigen.
  • 2. 
   Artikel 2.1, tweede, derde en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing in het geval op grond van het eerste lid een van artikel 2a.1 afwijkend bedrag is vastgesteld.

Artikel 2a.4

Deze paragraaf is niet van toepassing op:

 • 1°. luchtverkeersleiders die als werknemer werkzaam zijn bij de organisatie voor het verlenen van luchtverkeersdiensten, bedoeld in artikel 5.22 van de Wet luchtvaart, en die beschikken over een krachtens een bindende EU-rechtshandeling verstrekte vergunning als luchtverkeersleider;
 • 2°. artsen als bedoeld in artikel 18 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg die als werknemer handelingen verrichten op het gebied van de geneeskunst bij een op grond van artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen toegelaten instelling.

H

Aan het opschrift van paragraaf 3 wordt toegevoegd: voor topfunctionarissen.

I

In artikel 3.1, eerste lid, wordt na «Partijen komen» ingevoegd: met betrekking tot een topfunctionaris.

J

Na paragraaf 3 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 3a. Sectorale bezoldigingsnorm voor werknemers

Artikel 3a.1

  • 1. 
   Partijen komen met betrekking tot een werknemer geen bezoldiging overeen die meer bedraagt dan het krachtens artikel 3.3 voor de betreffende rechtspersoon of instelling vastgestelde bedrag.
  • 2. 
   Artikel 3.1, derde, vierde en zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3a.2

  • 1. 
   Onze Minister wie het aangaat kan, gehoord Onze Minister, besluiten dat partijen met betrekking tot een werknemer een bij dat besluit vast te stellen bezoldiging mogen overeenkomen die hoger is dan het bedrag, bedoeld in artikel 3a.1.
  • 2. 
   Artikel 3.1, derde, vierde en zesde lid, is van overeenkomstige toepassing in het geval op grond van het eerste lid een van artikel 3a.1 afwijkend bedrag is vastgesteld.
  • 3. 
   Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 3a.3

  • 1. 
   Onze Minister wie het aangaat kan bij ministeriële regeling, in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, voor een of meer functies van werknemers bij een rechtspersoon of instelling een maximum vaststellen dat hoger is dan het bedrag, bedoeld in artikel 3a.1, indien de bijzondere arbeidsmarktomstandigheden een hoger bedrag rechtvaardigen.
  • 2. 
   Artikel 3.1, derde, vierde en zesde lid, is van overeenkomstige toepassing in het geval op grond van het eerste lid een van artikel 3a.1 afwijkend bedrag is vastgesteld.

K

In artikel 4.1, tweede lid, wordt «een ieder in dienstbetrekking, anders dan degenen bedoeld in het eerste lid, en» vervangen door «iedere werknemer» en wordt «waarbij artikel 2.1, tweede lid, van overeenkomstige toepassing is» vervangen door: waarbij artikel 2.1, tweede en derde lid, van overeenkomstige toepassing zijn.

L

Artikel 5.2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In de aanhef wordt «op een topfunctionaris» vervangen door: op een topfunctionaris of een werknemer.
 • 2. 
  In onderdeel b wordt «de betrokken topfunctionaris» vervangen door: de betrokken topfunctionaris of werknemer.

M

In artikel 5.5, eerste lid, wordt «de topfunctionaris» vervangen door: de topfunctionaris of de werknemer.

N

Na artikel 7.3b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 7.3c

  • 1. 
   In afwijking van artikel 2a.1 onderscheidenlijk artikel 3a.1, is een voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT tussen partijen overeengekomen bezoldiging die meer bedraagt dan de maximale bezoldiging, bedoeld in artikel 2a.1, onderscheidenlijk het bedrag, bedoeld in artikel 3a.1, toegestaan voor ten hoogste vier jaar na inwerkingtreding van die wet. De bezoldiging, bedoeld in de vorige volzin, wordt slechts verhoogd, indien deze verhoging en de wijze waarop deze wordt berekend voorafgaand aan de inwerkingtreding van die wet tussen partijen zijn overeengekomen.
  • 2. 
   Indien door wijziging van de bijlage bij artikel 1.3, eerste lid, onderdeel d of e, of artikel 1.4, eerste lid, deze wet van toepassing wordt op de tussen partijen overeengekomen bezoldiging, is in afwijking van artikel 2a.1 onderscheidenlijk artikel 3a.1, een voorafgaand aan de inwerkingtreding van die wijziging tussen partijen overeengekomen bezoldiging die meer bedraagt dan de maximale bezoldiging, bedoeld in artikel 2a.1, onderscheidenlijk het bedrag, bedoeld in artikel 3a.1, toegestaan voor ten hoogste vier jaar na inwerkingtreding van de wijziging van de bijlage. De bezoldiging, bedoeld in de vorige volzin, wordt slechts verhoogd, indien deze verhoging en de wijze waarop deze wordt berekend voorafgaand aan de inwerkingtreding van die wijziging tussen partijen zijn overeengekomen.
  • 3. 
   Indien door de verlening van een subsidie, bedoeld in artikel 1.3, eerste lid, onderdeel c, deze wet van toepassing wordt op de tussen partijen overeengekomen bezoldiging, is een voorafgaand aan de aanvraag van die beschikking tussen partijen overeengekomen bezoldiging die meer bedraagt dan het bezoldigingsmaximum, bedoeld in artikel 2a.1, toegestaan voor ten hoogste vier jaar na de bekendmaking van de subsidiebeschikking. De bezoldiging, bedoeld in de vorige volzin, wordt slechts verhoogd, indien deze verhoging en de wijze waarop deze wordt berekend voorafgaand aan de inwerkingtreding van de aanvraag van die beschikking tussen partijen zijn overeengekomen.
  • 4. 
   Indien een in het eerste of tweede lid bedoelde periode van vier jaar is verstreken, wordt de overeengekomen bezoldiging in een periode van drie jaar teruggebracht tot het voor de rechtspersoon of instelling geldende toepasselijke bedrag. In het eerste jaar bedraagt de verlaging een vierde deel van het verschil tussen de bezoldiging die op grond van het eerste tot en met derde lid werd genoten en het geldende toepasselijke bedrag. In het tweede jaar bedraagt de verlaging een derde deel van het verschil tussen de bezoldiging uit het eerste jaar en het geldende toepasselijke bedrag. In het derde jaar bedraagt de verlaging een tweede deel van het verschil tussen de bezoldiging uit het tweede jaar en het geldende toepasselijke bedrag. Een eventuele overeengekomen verhoging als bedoeld in het eerste tot met derde lid, blijft buiten toepassing.
  • 5. 
   Indien een dienstbetrekking van een werknemer waarop dit artikel van toepassing is, wordt verlengd, blijft dit artikel na de verlenging buiten verdere toepassing.

ARTIKEL II

  • 1. 
   Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In dat besluit wordt zonodig toepassing gegeven aan artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum.
  • 2. 
   In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel K, in werking op 1 januari van het jaar na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst. De verantwoordelijke is bevoegd artikel 4.1 van de Wet normering topinkomens, zoals dat komt te luiden na inwerkingtreding van dat onderdeel, toe te passen op financieel verslaggevingsdocumenten die worden opgesteld over boekjaren die zijn aangevangen vóór die datum.

ARTIKEL III

Deze wet wordt aangehaald als: Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.