Motie Voortman/Van Brenk over verrekenen huurtoeslag met de woningcorporatie en/of verhuurder - Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 25 oktober 2020
kalender

Motie Voortman/Van Brenk over verrekenen huurtoeslag met de woningcorporatie en/of verhuurder - Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2016-

2017

24 515

Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 401

MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN VAN BRENK

Voorgesteld 28 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) signaleert dat een toenemend aantal Nederlanders een verhoogd risico loopt om in de schulden te geraken;

constaterende dat deze raad adviseert om de toeslagensystematiek van de Belastingdienst te vereenvoudigen en voorstelt om de huurtoeslag weer direct verrekenbaar te maken met de huur;

constaterende dat de directe betaling van huurtoeslag aan woningcorporaties is afgeschaft doordat de Belastingdienst sinds december 2013 nog maar met één rekeningnummer per belastingplichtige werkt;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe huurtoeslag op eenvoudige wijze direct verrekend kan worden met de woningcorporatie en/of een andere verhuurder wanneer een huurder dat wenst, en de Kamer hier uiterlijk 1 november over te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman Van Brenk

kst-24515-401 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2017

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016-2017, 24 515, nr. 401


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.