Geleidende brief - Voorstel van wet van het lid Van Raak tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 15 juli 2020
kalender

Geleidende brief - Voorstel van wet van het lid Van Raak tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2016-

2017

34 724

Voorstel van wet van het lid Van Raak tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 23 mei 2017

Constaterende dat na de bekendmaking van de wet van 30 september 2014, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (Stb. 2014, nr. 355), de leden van de fracties van de initiatiefnemers van het voorstel van wet in eerste lezing (Kamerstukken 30 174) hebben afgezien van het in procedure brengen van het wetsvoorstel in tweede lezing, heb ik besloten tot dit laatste over te gaan.

Hierbij doe ik u derhalve overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Van Raak

kst-34724-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2017

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016-2017, 34 724, nr. 1


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.