Amendement Van Engelshoven over een aangepaste versie van de Staatcommissie Grondwet variant - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Dit amendement i is onder nr. 9 toegevoegd aan wetsvoorstel 34516 - Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet (Grondwetswijziging, eerste lezing) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling ; Amendement; Amendement van het lid Van Engelshoven over een aangepaste versie van de Staatcommissie Grondwet variant
Document­datum 11-04-2017
Publicatie­datum 11-04-2017
Nummer KST345169
Kenmerk 34516, nr. 9
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 516 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN ENGELSHOVEN

Ontvangen 11 april 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II komt de algemene bepaling te luiden:

Algemene bepaling

  • 1. 
   Nederland is een democratische rechtsstaat.
  • 2. 
   De overheid eerbiedigt en waarborgt de grondrechten en de fundamentele rechtsbeginselen.
  • 3. 
   Openbaar gezag wordt alleen uitgeoefend krachtens de Grondwet of de wet.

Toelichting

De Grondwet is het fundament van onze democratische rechtsstaat. Het bevat de fundamentele normen en beginselen die als grondslag dienen voor de inrichting van de rechts- en gezagsverhoudingen in ons land.

Indiener is met de regering van mening dat in de Grondwet tot uitdrukking dient te komen dat Nederland een democratische rechtstaat is die een aantal fundamentele uitgangspunten waarborgt.

Naar opvatting van indiener is het daarvoor niet voldoende om te bepalen dat de Grondwet de democratie, de rechtstaat en de grondrechten waarborgt. Indiener is, in lijn met het advies van de Staatscommissie Grondwet en in de geest van de in de Eerste Kamer aangenomen motie van het lid Engels c.s. (Kamerstukken I 2011/12, 31 570, B), van mening dat de algemene bepaling vooral tot uitdrukking dient te brengen dat democratie en rechtstaat onlosmakelijk met elkaar verweven zijn en voor welke waarden de democratische rechtstaat vervolgens concreet staat. Een waarborgnorm kan immers alleen waarborgen en normeren indien voldoende duidelijk is wat er precies wordt bedoeld. Zodoende meent indiener dat in de algemene bepaling expliciet dient te staan dat Nederland een democratische rechtstaat is met in het tweede lid de invulling dat de overheid de grondrechten en fundamentele rechtsbeginselen eerbiedigt en waarborgt. Daarbij merkt indiener op dat onder grondrechten nadrukkelijk ook democratische en politieke vrijheidsrechten zoals kiesrecht, vrijheid van vereniging en vergadering en betogingsrecht worden begrepen. Het derde lid verwoordt ten slotte het legaliteitsbeginsel, een fundamenteel beginsel van onze rechtsstaat, dat inhoudt dat elk overheidshandelen moet steunen op de Grondwet of de wet.

Van Engelshoven


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.