Amendement Özütok over waarborging van mensenrechten - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Dit amendement i is onder nr. 7 toegevoegd aan wetsvoorstel 34516 - Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet (Grondwetswijziging, eerste lezing) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling ; Amendement; Amendement van het lid Özütok over waarborging van mensenrechten
Document­datum 10-04-2017
Publicatie­datum 10-04-2017
Nummer KST345167
Kenmerk 34516, nr. 7
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 516 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID ÖZÜTOK

Ontvangen 10 april 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt in de algemene bepaling na «de grondrechten» ingevoegd: en mensenrechten.

Toelichting

Met dit amendement wordt in de voorgestelde algemene bepaling geëxpliciteerd dat zowel grondrechten als mensenrechten worden gewaarborgd door de Grondwet. De indiener acht het apart noemen van mensenrechten van belang, omdat het begrip grondrechten slechts ziet op de mensenrechten die in het nationaal recht zijn vastgelegd. Echter, de Grondwet heeft ook een rol in het beschermen van mensenrechten die op internationaal niveau zijn vastgelegd. De Grondwet vormt het juridische schakelpunt tussen internationale verdragen en de nationale wetgeving. De artikelen 90 tot en met 95 van de Grondwet geven hier uiting aan. De indiener is van mening dat ook de in internationale verdragen vastgelegde mensenrechten onderdeel uitmaken van het fundament van de Nederlandse democratische rechtstaat. Het onderhavige amendement verduidelijkt dit, en draagt daarmee bij aan de brede bewustwording over het belang van het internationaal recht in onze samenleving.

Özütok


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.