Brief regering; Advies van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO aan over het arbeidsmarktperspectief van opleidingen op niveau 2 van het MBO - Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 22 augustus 2019
kalender

1.

Tekst

2

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2016-2017

 

31 524

Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 313

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 maart 2017

Hierbij bied ik u het advies van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO aan over het arbeidsmarktperspectief van opleidingen op niveau 2 van het MBO1. Ik zal in samenhang met het nog te verschijnen deel 2 van het advies Toekomstgericht beroepsonderwijs van de SER later dit voorjaar op dit advies reageren.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

  • M. 
    Bussemaker
 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-31524-313 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2017

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016-2017, 31 524, nr. 313


3.

Bijlagen

 
 

4.

Meer informatie

 
 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.