Elke euro minder eigen risico telt!

Met dank overgenomen van H.C.M. (Henk) Krol i, gepubliceerd op woensdag 5 oktober 2016.

Een aanzienlijke hoeveelheid patiënten zou zorg mijden om de kosten te sparen. Dat is schrikbarend. Elke keer dat nodige zorg gemeden wordt vanwege de kosten, is er één te veel. En die geluiden horen we te vaak om te negeren! 50PLUS pleit daarom voor een zo groot mogelijke daling van het eigen risico, elke euro minder telt!

Mijn bijdrage bij het algemeen overleg met minister Schippers over de Zorgverzekeringswet:

“We hebben het vandaag hier, net als veel mensen thuis, over zorgverzekeringen en zorgverzekeraars. Terecht, want zorgverzekeringen en zorgverzekeraars hebben een enorme invloed op iemands welbevinden, om niet te spreken van de financiële situatie. Ofwel: de koopkracht.

Enkele weken geleden kwam TNS NIPO namens VGZ met een onderzoek naar zorgmijding. 10 procent van de onderzochten zou zorg mijden om de kosten te sparen, waarvan de helft aangaf hun benodigde zorg niet te kunnen betalen. Dat is schrikbarend. Anderzijds gaven nog iets meer respondenten aan zorg te hebben gebruikt die zij anders niet zouden hebben gebruikt omdat het eigen risico toch al opgebruikt was. Dat is dus een ingewikkelde kwestie. Sowieso geeft bijna elk onderzoek naar zorgmijding een andere uitkomst, maar één ding is zeker: elke keer dat nodige zorg gemeden wordt vanwege de kosten, is er één te veel. En die geluiden horen we té vaak om te negeren!

Het eigen risico is voor velen - vooral mensen met een laag inkomen, hoge zorgkosten, of allebei - een forse last op de schouders. Het is bedoeld als een rem op zorgkosten, maar als je chronisch ziek bent, heb je geen keus. Dan wordt het een boete. Wij vragen minister Schippers hoe zij dit ziet. En is zij bereid om een uitgebreid onderzoek naar zorgmijding te laten uitvoeren, in navolging van het onderzoek inzake zorgmijding in de WMO? Is zij bereid te zoeken naar oplossingen voor de problemen die mensen hebben, nu ook de staatssecretaris al heeft aangegeven serieus te willen kijken naar alternatieven ? 50PLUS pleit voor een zo groot mogelijke daling van het eigen risico, elke euro minder telt!

Dan de premie. In de Miljoenennota ging de regering uit van een absurd lage stijging van de zorgpremie. Deze blijkt nu niet 3,5 maar 10 procent. Daarmee verdwijnt de koopkrachttoename, zeker die van ouderen die toch al zo minimaal was. Ook chronisch zieken zijn de dupe. Waar is de raming op gebaseerd? Wat vindt minister Schippers van de stelling van 50PLUS dat deze absurd en irreëel was? En is dit niet zuiver gedaan om de koopkrachtplaatjes op te poetsen?

Hoe dan ook, 50PLUS keert zich nadrukkelijk tegen de doorgeslagen marktwerking in de zorg. Het heeft ons niet veel goeds gebracht. Denk aan de zorgverzekeraars die bakken met geld in reserve houden. Denk aan de administratie, de managers en het tekenen bij het kruisje. Dit klopt van geen kant. 50PLUS wil terug naar de eenvoud. Wij pleiten voor één nationale organisatie, bijvoorbeeld een Nationaal Zorgfonds, een Ziekenfonds 2.0 zogezegd, om de financiële en administratieve kant te regelen. Zo heeft iedereen dezelfde basis voor dezelfde prijs, tegen dezelfde voorwaarde. Dat is wel zo eerlijk en wel zo eenvoudig. Zorgverzekeraars zijn er dan alleen nog voor de aanvullende verzekering. Natuurlijk kost een ombuiging van het zorgstelsel veel geld, maar nu gaat er onnodig veel geld verloren en verdwijnt het in zakken waar het niet hoort. Laten we nu met elkaar voor eens en altijd een eerlijk, eenvoudig stelsel opzetten!

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een onderzoek naar de inkoop van wijkverpleging gedaan onder zorgverzekeraars. Algemeen beeld is dat het proces teveel tijd en energie kost. Van de kant van zorgaanbieders horen we die geluiden ook. Er wordt immers afzonderlijk gecontracteerd. Wij vragen de staatssecretaris hoe het staat met de maatregelen die genomen zouden worden om het proces te versoepelen.

Daarnaast hoorden we deze zomer regelmatig van zorgstops voor wijkverpleging die plaatsvonden bij meerdere zorgorganisaties: omdat het budget voor dit jaar al was ‘opgebruikt’. Daardoor moesten cliënten noodgedwongen naar andere organisaties. Dat is verontrustend, omdat meer ouderen met een toenemende zorgbehoefte langer thuis (moeten) blijven wonen. Er is dus behoefte aan voldoende en solide wijkverpleging. Hoe wordt dat gegarandeerd? Hoe wordt dit voor de komende jaren voorkomen?

De NZa heeft ook een onderzoek naar risicoselectie uitgevoerd. Gebleken is dat bij meerdere polissen aanwijzingen waren geconstateerd voor risicoselectie. Er zijn echter, aldus de NZa, geen bewijs dat dit doelbewust gebeurt. De minister houdt het in haar reactie vooral op monitoren en onderzoeken, maar dat is in onze ogen niet genoeg. Welke mogelijkheden ziet minister Schippers om dit uit te sluiten?”