Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34550 XVI - Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 ; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 20-09-2016
Publicatie­datum 20-09-2016
Nummer KST34550XVI1
Kenmerk 34550 XVI, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2016–2017

34 550 XVI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

20 september 2016

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2017 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2017 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Begrotingsstaat 2017 departementale begroting (incl. agentschappen)

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2017 (bedragen x € 1.000)

Artikel Omschrijving

Vastgestelde begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

7.653.932

14.371.198

89.537

 
 

Beleidsartikelen

1

Volksgezondheid

2

Curatieve Zorg

3

Langdurige zorg en ondersteuning

4

Zorgbreed beleid

5

Jeugd

6

Sport en bewegen

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

 

Niet-beleidsartikelen

9

Algemeen

10

Apparaatuitgaven

11

Nominaal en onvoorzien

7.400.092

14.117.300

82.806

646.009

653.099

7.403

675.197

3.816.813

60.955

317.872

3.768.067

3.441

811.100

915.450

4.858

115.531

115.531

4.508

112.747

126.704

740

273.515

273.515

901

4.448.121

4.448.121

0

253.840

253.898

6.731

28.185

28.185

0

259.117

259.159

6.731

 • 33.462
 • 33.446

0

Vastgestelde Begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2017 (bedragen x € 1.000)

Baten-lastenagentschap

Baten

Lasten            Saldo van baten en lasten

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

 

42.500

42.500

47.532

47.532

350.400

350.400

Totaal

440.432

440.432

Vastgestelde Begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2017 (bedragen x € 1.000)

Baten-lastenagentschap

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

0 4.000

0

1.500 6.600 3.600

Totaal

4.000

11.700

0

Geraamde uitgaven en geraamde ontvangsten 2017 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen

Geraamde uitgaven 2017 (bedragen x € 1.000)

 • 10. 
  Apparaatuitgaven; 259.159
 • 11. 
  Nominaal en onvoorzien; -33.446
 • 1. 
  Volksgezondheid; 653.099
 • 8. 
  Tegemoetkoming specifieke kosten;

4.448.121

 • 7. 
  Oorlogsgetroffenen en Herinnering

Wereldoorlog II;

273.515

 • 6. 
  Sport en bewegen; 126.704
 • 5. 
  Jeugd; 115.531
 • 4. 
  Zorgbreed beleid; 915.450
 • 2. 
  Curatieve zorg; 3.816.813
 • 3. 
  Langdurige zorg en ondersteuning;

3.768.067

Geraamde ontvangsten 2017 (bedragen x € 1.000)

 • 8. 
  Tegemoetkoming specifieke kosten;
 • 7. 
  Oorlogsgetroffenen en Herinnering

Wereldoorlog II;

901

 • 6. 
  Sport en bewegen; 740
 • 5. 
  Jeugd; 4.508
 • 4. 
  Zorgbreed beleid; 4.858
 • 3. 
  Langdurige zorg en ondersteuning;

3.441

 • 9. 
  Algemeen; 0
 • 10. 
  Apparaatuitgaven; 6.731
 • 11. 
  Nominaal en onvoorzien;
 • 1. 
  Volksgezondheid; 7.403
 • 2. 
  Curatieve Zorg; 60.955

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.