Brief regering; Inzet @migoboras voor de rechtshandhaving - Naar een veiliger samenleving

Deze brief is onder nr. 470 toegevoegd aan dossier 28684 - Naar een veiliger samenleving.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Naar een veiliger samenleving; Brief regering; Inzet @migoboras voor de rechtshandhaving
Document­datum 05-07-2016
Publicatie­datum 05-07-2016
Nummer KST28684470
Kenmerk 28684, nr. 470
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 470 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2016

Per brief van 15 augustus 20141 is uw Kamer geïnformeerd over de mogelijkheden van de inzet van het camerasysteem @migoboras van de Koninklijke Marechaussee ten behoeve van de strafrechtelijke rechtshandhaving. Uit proefnemingen is gebleken dat de inzet van @migoboras vanuit de taak en de informatiepositie van de Koninklijke Marechaussee meerwaarde kan hebben voor de strafrechtelijke rechtshandhaving op de binnengrensregio en voor de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit in het bijzonder. Aan de hand van de nadere evaluatie van de proefnemingen hebben de Koninklijke Marechaussee en de politie op 28 januari jl. een samenwerkingsovereenkomst ondertekend op basis waarvan samengewerkt wordt in het grensgebied met behulp van de inzet van @migoboras. Inmiddels is de samenwerking van start gegaan. Mede namens de Minister van Defensie informeer ik u hierbij over deze samenwerkingsovereenkomst die ook de goedkeuring heeft van het Openbaar Ministerie.

Huidige inzet @migoboras

Zoals bekend, wordt het camerasysteem @migoboras door de Koninklijke Marechaussee ingezet ter ondersteuning van het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV). Met MTV wordt beoogd illegaal verblijf, mensensmokkel, en document- en identiteitsfraude in een zo vroeg mogelijk stadium te bestrijden. Het systeem @migoboras bestaat uit vaste en mobiele camera’s geplaatst aan de doorgaande hoofdwegen in het grensgebied met België en Duitsland. Het systeem wordt ingezet voor analyse ten behoeve van het opstellen van toezichtsprofielen, het observeren en selecteren voor het stilhouden van voertuigen (aan de hand van waarneming van de voertuiggegevens waaronder de kentekenplaat en de snelheid, tijd en plaats van de voertuigpassage) en assistentie bij het opvolgen van (politie)meldingen, de zogenaamde Quick Alerts.

Samenwerking Koninklijke Marechaussee en politie

De samenwerkingsovereenkomst tussen de Koninklijke Marechaussee en de politie ziet op het inzetten van @migoboras voor de rechtshandhaving op het gebied van de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit bij wijze van assistentieverlening van de Koninklijke Marechaussee aan de politie. De samenwerking vindt plaats vanuit complementariteit, wederkerigheid en respect voor elkaars positie, identiteit en specifieke taken. De Politiewet 2012 vormt de juridische basis voor het benutten van @migoboras voor de strafrechtelijke rechtshandhaving; op de inzet van het camerasysteem is dezelfde regelgeving van toepassing die geldt bij de inzet van ANPR-camera’s door de politie. In het kader van de samenwerking zullen kenteken- en voertuiggegevens die zien op grensoverschrijdende criminaliteit door de politie en de Koninklijke Marechaussee worden gedeeld. Het gaat dan niet alleen om gegevens naar aanleiding van een politiemelding zoals vermiste personen of internationaal gesignaleerde personen, maar ook om gegevens ter bestrijding van onder andere mensensmokkel en mensenhandel, georganiseerde wapensmokkel en georganiseerde illegale handel in verdovende middelen. Het nemen van actie na het constateren van een grenspassage van een voertuig waarvan de kenmerken zijn opgenomen in @migoboras ten behoeve van de rechtshandhaving zal voor zover mogelijk door de Koninklijke Marechaussee gebeuren. Ter uitvoering van de samenwerking wordt door Koninklijke Marechaussee en politie in beginsel eigen personeel, materiaal en/of middelen ingezet. De samenwerking heeft een looptijd van een jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar. De overeenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd door de Koninklijke Marechaussee en de politie.

Inzet @migoboras in relatie tot actuele ontwikkelingen

Bij het gebruik van @migoboras voor de rechtshandhaving wordt prioriteit gegeven aan de aanpak van mensensmokkel en mensenhandel als vorm van grensoverschrijdende criminaliteit, mede met het oog op de verhoogde migratiestroom. De inzet van @migoboras voor de rechtshandhaving kan een meerwaarde hebben binnen het gemeenschappelijk mensensmokkel team (GMST) en het multidisciplinair team (MDT). Tot slot kan de samenwerking tussen Koninklijke Marechaussee en politie bij het gebruik van @migoboras voor de rechtshandhaving het signaleren en tegenhouden van uitreizigers die Nederland willen verlaten dan wel terugkeerders die vanuit het buitenland voet op Nederlandse bodem zetten, versterken.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Noot 1

Kamerstuk 28 684, nr. 411


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.