Vragen over leeftijdsdiscriminatie rijksinstellingen

Met dank overgenomen van H.C.M. (Henk) Krol i, gepubliceerd op donderdag 2 juni 2016.

Op welke wijze is geborgd dat bij reorganisaties bij rijksinstellingen het afspiegelingsbeginsel correct wordt gehanteerd en verboden onderscheid op grond van leeftijd wordt voorkomen?, wil 50PLUS van de bewindslieden Bussemaker en Klijnsma weten.

Ik stelde vragen aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens over de Stichting VU-VUmc die twaalf oudere medewerkers discrimineerde op grond van hun leeftijd bij de ontslagaanzeggingen in het kader van een reorganisatie.

 • 1. 
  Heeft u kennis genomen van het begin 2014 genomen besluit van de Stichting VU-VUmc (de VU) om drie afdelingen binnen de faculteit Aard- en Levenswetenschappen te reorganiseren, en dat als gevolg daarvan twaalf oudere medewerkers met ontslag worden bedreigd? Is het waar dat van het totaal aantal medewerkers dat met ontslag is bedreigd, 57,3% ouder is dan 55 jaar?
 • 2. 
  Is het waar dat de voorzitter van de reorganisatiecommissie van de VU heeft gezegd dat wetenschappelijk onderzoek gedaan zou moeten worden door mensen die goedkoper zijn, dus van rond de dertig of veertig in plaats van rond de vijftig? Bent u eens dat een dergelijke uitspraak - ongeacht de context waarin deze gedaan is - zeer ongelukkig kan overkomen op oudere medewerkers, en dat kwaliteit van een onderzoeker leidend zou moeten zijn bij vaststelling van diens geschiktheid om wetenschappelijk onderzoek te verrichten?
 • 3. 
  Hoe beoordeelt u de bewering van het faculteitsbestuur dat leeftijd op geen enkel moment leidend is geweest bij de te maken keuzes in de reorganisatie? Acht u deze bewering overtuigend, gegeven het genomen reorganisatiebesluit?
 • 4. 
  Deelt u het oordeel van het College voor de Rechten van de mens dat sprake is van indirecte discriminatie, omdat de reorganisatie vooral oudere medewerkers treft?
 • 5. 
  Deelt u het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens dat de uitspraak van de voorzitter van de reorganisatiecommissie is toe te rekenen aan de VU, en leidt tot directe discriminatie op grond van leeftijd?
 • 6. 
  Deelt u de mening van de VU dat met de reorganisatie en de wijze waarop deze is uitgevoerd een legitiem doel op correcte wijze is gediend, om een einde te maken aan een structureel verlieslijdende situatie op de afdelingen waarop de reorganisatie betrekking had?
 • 7. 
  Deelt u het eindoordeel van het College voor de Rechten van de Mens dat de VU onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij heeft gezocht naar middelen die niet of minder discriminerend zijn naar leeftijd, dat het leeftijdsonderscheid niet objectief gerechtvaardigd is, en derhalve sprake is van verboden onderscheid op grond van leeftijd, bij de ontslagaanzeggingen die in het kader van de reorganisatie zijn gedaan?
 • 8. 
  Welke actie gaat u ondernemen naar aanleiding van bovenvermeld oordeel van het College voor de rechten van de Mens?
 • 9. 
  Op welke wijze is geborgd, en gaat u borgen dat bij personele reorganisaties bij deze en andere rijksinstellingen het afspiegelingsbeginsel correct wordt gehanteerd en verboden onderscheid op grond van leeftijd wordt voorkomen?