Meer coördinatie op ouderenzorg

Met dank overgenomen van H.C.M. (Henk) Krol i, gepubliceerd op donderdag 14 april 2016.

Ouderen veilig langer thuis laten wonen is mede een zaak van de overheid, vindt 50PLUS. Daarom pleit 50PLUS weer en nog steeds voor meer coördinatie op dit punt.

Mijn inbreng bij het algemeen overleg Ouderenzorg met staatssecretaris Van Rijn:

“Eigenlijk zouden we geregeld een algemeen overleg Ouderenzorg moeten hebben want er is zoveel te bespreken. 50PLUS maakt zich nog steeds ernstige zorgen over beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit én continuïteit van zorg. Actiz stelde gisteren dat verder bezuinigen op de ouderenzorg onbestaanbaar is. De basiszorg kan dan niet meer verantwoord geleverd worden.

Er komt in de aanpak van het terugdringen van het oneigenlijk gebruik van psychofarmaca geen landelijk geformuleerde reductiedoelstelling. Dit omdat op individueel niveau bekeken moet worden of afbouw mogelijk is. Het einddoel is echter wel omschreven: het oneigenlijk gebruik moet terug naar nul. Hoezeer afbouw ook een individuele kwestie is, ziet de regering echt niets in een vorm van resultaatafspraken? Hoe wil staatssecretaris Van Rijn dan bepalen of hij zijn doel bereikt heeft, en wanneer? Vijftig zorgorganisaties zullen worden begeleid en gevolgd, maar hoe komen hun ervaringen terecht bij andere zorginstellingen? En is er speciale aandacht voor die zorginstellingen die volgens de IGZ ondermaats presteren?

Staatssecretaris Van Rijn heeft op verzoek van Kamerlid Agema gereageerd op een bericht dat op spoedeisende hulpposten wordt gesignaleerd dat het aantal ouderen dat daar binnenkomt toeneemt. Het is te vroeg om een relatie te leggen, stelt hij. Voor de zoveelste keer wordt verwezen naar de eigen verantwoordelijkheid. Daar gaat het hier niet om. Natuurlijk doen mensen zelf wat binnen hun vermogen ligt om veiligheid te waarborgen. 50PLUS stelt dat veilig langer thuis kunnen wonen mede een zaak is van de overheid. Dit gezien haar beleid. Vandaar ons aanhoudende pleidooi voor méér coördinatie op dit punt. 50PLUS vraagt of er al een onderzoek loopt naar opname van ouderen op de spoedeisende hulp. Zo niet, is de heer Van Rijn bereid dit op korte termijn te doen, zodat er gericht actie kan worden ondernomen?

In de hele voortgangsrapportage van Waardigheid en Trots lees ik niets over dagbesteding. Dat is toch gek, want de extra middelen die zijn toegezegd moeten hier deels aan besteed worden. Hoe staat het hiermee? Heeft de staatssecretaris zicht op wat er zoal gebeurt? Verloopt de analyse hiervan - die dit voorjaar plaatsvindt - zoals gepland? De rapportage van het College van de Rechten van de Mens geeft extra aanleiding om hier vaart achter te zetten. En hoe wordt dit ingevuld voor ouderen met een WLZ-indicatie die thuis wonen? Met name voor hun mantelzorgers - vaak oudere partners - is dit cruciaal. Verontrustend zijn en blijven de geluiden dat zaken als dagbesteding of respijtzorg erbij inschieten. Ofwel door een karige beschikbaarheid, ofwel door de te hoge eigen bijdrage. Dat is onacceptabel! Een zinvolle dagbesteding is geen luxe maar pure noodzaak, zowel voor de cliënt als voor de mantelzorger. Wat doet staatssecretaris Van Rijn hieraan?

In de voortgangsrapportage worden de activiteiten van de mondzorgalliantie beschreven. Heel goed, maar de voortgang stagneert toch enigszins. Om met de staatssecretaris te spreken: de vrijblijvendheid moet eraf. Een goede mondgezondheid is van groot belang. Zeker voor kwetsbare ouderen in een instelling. Is de staatssecretaris bereid om het belang van mondzorg nog actiever aan te jagen?

Uit een enquête van Nursing bleek dat maar liefst 71 procent van de verpleegkundigen in enige mate speelt met de gedachte om de wijk te verlaten. Graag een reactie van de staatssecretaris hierop.

Drie slotvragen:

  • Kan de staatssecretaris een overzicht geven van wat er allemaal gebeurt om lichaamsbeweging voor ouderen in de zorg te stimuleren?
  • En hoe staat het met het praktijkteam Zorg op de juiste plek?
  • Voor de borging van de medicatieveiligheid is het heel belangrijk dat het ziekenhuis doorgeeft aan de huisapotheker welke medicijnen de ontslagen, vaak oudere patiënt, gebruikt. Dan blijft het medicatiedossier bij de huisapotheker compleet. De praktijk is dat het ziekenhuis dit bijna nooit doet. Wil de staatssecretaris hier meer regie op zetten?"