Roep om vernieuwende aanpak ouderenwerkloosheid

Met dank overgenomen van H.C.M. (Henk) Krol i, gepubliceerd op donderdag 10 maart 2016.

Langdurige werkloosheid van ouderen blijft een groot maatschappelijk probleem dat om een vernieuwende aanpak vraagt. Inspanningen moeten echt meer gericht worden op het bereiken ouderen. En wie wordt de ambassadeur Ouderenwerkloosheid en hoe gaat het beloofde Actieplan eruit zien? Het duurt allemaal wel erg lang!

1.

---

Mijn inbreng bij het Algemeen Overleg Arbeidsmarkt met minister Asscher:

“De werkloosheid onder 45-plussers begint eindelijk ietsje te dalen. Echter, onder jongeren tot 25 jaar en onder 55-plussers nam het aantal uitkeringen vorig jaar nog flink toe, met liefst 8,8 procent. Het uitstroompercentage van 55-plussers vanuit een uitkering is daarbij hardnekkig laag. De kans voor ouderen om binnen drie maanden vanuit de Wet Werk en Bijstand (WWB) naar werk te stromen is minder dan 2 procent. Langdurige werkloosheid van ouderen blijft een groot maatschappelijk probleem dat om een vernieuwende aanpak vraagt.

Sectorplannen

Minister Asscher concludeert dat de uitvoering van de Sectorplannen ‘goed op weg’ is. Hoe komt hij tot die conclusie? Van de beoogde 395.000 werkzoekenden nemen nu 146.000 mensen - dus nog niet de helft - feitelijk deel aan de sectorplannen. Ten aanzien van acties gericht op ouderen oogt de voortgang ronduit bedroevend. Ik doel dan op de maatregelen behoud van vakkrachten, instroom door het in dienst nemen van ouderen, bemiddeling naar ander werk, coaching en scholing van ouderen. Die laatste maatregel ligt zelfs ‘100 procent achter op schema’. Het beeld ten aanzien van maatregelen gericht op jongeren is vergelijkbaar.

Als één van de redenen dat de sectorplannen achterlopen in de uitvoering wordt genoemd dat maatregelen die sociale partners op centraal niveau noodzakelijk achten ‘niet altijd aansluiten’ bij de gevoelde behoefte van de individuele werkgevers en werknemers. Er blijkt een discrepantie tussen wat op macroniveau noodzakelijk lijkt en percepties en wensen op microniveau. 50PLUS vraagt of de minister mogelijkheden ziet om dit zorgelijke verschil te helpen aan pakken. Inspanning zou echt meer gericht moeten worden op het bereiken van de beoogde doelgroep. Ook dat blijkt een belangrijk knelpunt.

Middelen uit onderuitputting van de sectorplannen zijn herbestemd. Scholing en persoonlijke begeleiding zullen daarbij onder meer speerpunt zijn. Wat is de voortgang op dit punt?

Langdurige ouderenwerkloosheid

Voorzitter, de langdurige ouderenwerkloosheid. Mijn fractie is verheugd dat na een aantal jaren aandringen van onze kant er nu dan toch eindelijk een coördinerende ambassadeur voor de bestrijding van de langdurige ouderenwerkloosheid gaat komen en dat er gewerkt wordt aan een concreet nieuw Actieplan, samen met sociale partners. Maar het duurt wel erg lang! Wie wordt die ambassadeur en hoe gaat het Actieplan eruit zien? Dat is nog steeds de vraag. ‘Verkennen’ is mooi, maar de tijd dringt. Het actieplan 50+werkt! loopt in juni af. Het is tijd voor nieuwe actie. De moties Van Weyenberg en Krol, en Vermeij en Krol zijn helder. Herbestemming van de onderuitputting is een goede stap, maar wij moeten nu verder doorpakken. De minister zegt precies te weten wat werkt. Maak daar dan ook werk van met het nieuwe Actieplan.

Bijvoorbeeld: een gerichte publiekscampagne beeldvorming, en daarnaast ook extra scholing en persoonlijke begeleiding zijn bij uitstek - maar niet alleen - punten waar wij op moeten inzetten. Hoe gaat het kabinet dit oppakken?

Door recente grote faillissementen in de Retail en de zorg worden veel oudere werknemers werkloos. 50PLUS vindt dat fiscale stimulering om ouderen - langdurig werklozen - in dienst te nemen versterkt moet worden. Ook hier is extra inspanning voor scholing en omscholing nodig. Gaat minister Asscher dit oppakken?

Kan de minister in dit verband ingaan op actie van zijn kant ten aanzien van de talrijke werkloos geworden oudere zorgmedewerkers? Hierover ligt er een aangehouden motie van 50PLUS. Wat is de voortgang?

Kans op armoede

De kans op armoede is het grootst voor mensen tussen de 55 en 65 jaar. Het aantal ouderen in de bijstand neemt voorlopig nog toe. 50PLUS vindt dat een armoedeval van mensen die niet aan werk kunnen komen of werkloos blijven tot de AOW-leeftijd voorkomen moet worden. Gaat de minister zich daar voor inzetten door na de WW het inkomensvangnet van IOAW en IOW overeind te houden?”