Motie Tellegen c.s. over modernisering van de wetgeving rond de vervolging van ambtsdelicten - Instellen van een commissie van onderzoek

Deze motie i is onder nr. 7 toegevoegd aan dossier 34340 - Instellen van een commissie van onderzoek naar het lekken van informatie uit de Tweede Kamercommissie inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Instellen van een commissie van onderzoek; Motie; Motie van het lid Tellegen c.s. over modernisering van de wetgeving rond de vervolging van ambtsdelicten
Document­datum 28-01-2016
Publicatie­datum 28-01-2016
Nummer KST343407
Kenmerk 34340, nr. 7
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 340 Instellen van een commissie van onderzoek

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID TELLEGEN C.S.

Voorgesteld 28 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de commissie-Schouten in opdracht van de Kamer onderzoek heeft gedaan naar de vraag of genoegzame gronden voor vervolging bestaan rond het lekken van informatie uit de CIVD;

constaterende dat de wetgeving op grond waarvan ministers, staatssecretarissen en Kamerleden voor ambtsdelicten kunnen worden vervolgd in de praktijk niet volstaat;

overwegende dat de commissie, in navolging van het rapport Publiek Geheim uit 2010, adviseert deze wetgeving te moderniseren;

spreekt dank uit voor het werk dat de commissie, inclusief de ambtelijke ondersteuning, heeft verricht;

onderschrijft de conclusies uit het rapport van de commissie;

spreekt uit dat het wenselijk is dat de modernisering van de wetgeving rond de vervolging van ambtsdelicten met grote spoed ter hand wordt genomen en uiterlijk voor 1 januari 2017 tot een wetsvoorstel leidt;

verzoekt het presidium, daartoe in overleg met de regering en de Eerste Kamer tot een voorbereidingstraject te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tellegen

Fokke

Keijzer

Van Raak

Fritsma

Verhoeven

Dik-Faber

Van Tongeren

Bisschop

Krol

Houwers

Bontes


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.