Voorstel van wet - Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34377 - Afschaffen van de mogelijkheid om lijstencombinaties te vormen bij verkiezingen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 23-12-2015
Publicatie­datum 24-12-2015
Nummer KST343772
Kenmerk 34377, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 377 Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen af te schaffen om de systematiek van zetelverdeling zo transparant mogelijk te laten zijn nu de mogelijkheid van lijstencombinaties geen bijdrage levert aan de beoogde politieke krachtenbundeling;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Kieswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel H 5 komt als volgt te luiden:

H 5

Op de lijst worden een of meer personen vermeld die bij verhindering van de inleveraar bevoegd zijn tot het herstel van verzuimen, bedoeld in artikel I 2.

B

Het opschrift van hoofdstuk I van afdeling II komt te luiden:

HOOFDSTUK I. HET ONDERZOEK, DE NUMMERING EN DE OPENBAARMAKING VAN DE KANDIDATENLIJSTEN

C

In artikel I 2, zesde lid, vervalt: , tweede volzin,.

D

In afdeling II, hoofdstuk I vervalt paragraaf 2.

E

In artikel I 17, eerste lid, vervalt de laatste volzin.

F

Artikel P 4 vervalt.

G

Artikel P 11 vervalt.

H

Artikel P 13, eerste lid, komt als volgt te luiden:

  • 1. 
   Indien bij de toepassing van artikel P 12 aan een lijst meer zetels zouden moeten worden toegewezen dan er kandidaten zijn, gaan de overblijvende zetel of zetels door voortgezette toepassing van dat artikel over op een van de andere lijsten van de groep, waarop kandidaten voorkomen aan wie geen zetel is toegewezen.

I

In artikel P 19, vijfde lid, vervalt: lijstencombinatie of.

J

In artikel V 4, tweede lid, vervalt: en van de lijstverbindingen.

K

Artikel W 3 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In de eerste volzin van het eerste lid vervalt: , onderscheidenlijk een lijstencombinatie,.
 • 2. 
  In de derde volzin van het eerste lid vervalt: , onderscheidenlijk de combinatie,.
 • 3. 
  Het tweede lid vervalt.

L

In artikel W 4, eerste lid, eerste volzin vervalt: of lijstencombinatie.

M

Artikel Ya 6 vervalt.

ARTIKEL II

In artikel 8:4, vierde lid, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht vervalt: de geldigheid van lijstverbindingen,.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges, en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.