Motie Kuzu over maatregelen ter bestrijding van etnisch profileren door de politie - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 22 januari 2021
kalender

Motie Kuzu over maatregelen ter bestrijding van etnisch profileren door de politie - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2015

2016

34 300 VI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

Nr. 61

MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld 26 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Amnesty International al jaren aandacht vraagt voor het bestrijden van «etnisch profileren» door de Nederlands politie;

constaterende dat ook de VN dit jaar in een rapport zeer kritisch was op etnisch profileren door de Nederlandse politie;

van mening dat een cultuuromslag bij de politie nodig is om etnisch profileren te laten verdwijnen;

verzoekt de regering, met concrete voorstellen te komen om de kwalijke praktijk van etnisch profileren door de politie te bestrijden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu

kst-34300-VI-61 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2015

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 300 VI, nr. 61


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.