34256 NL - wetsvoorstel
Nadere regels voor ouderparticipatiecrèches

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 17 juli 2015 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Asscher i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is regels te stellen inzake de ouderparticipatiecrèches, teneinde te bewerkstelligen dat het maatschappelijke initiatief van de ouderparticipatiecrèche kan blijven bestaan met een kwaliteitskader dat past bij het specifieke karakter van ouderparticipatieopvang binnen het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het opnemen van nadere regels voor ouderparticipatiecrèches

2.

Documenten

(26 stuks)

2 17 juli 2015, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 17 juli 2015, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 17 juli 2015, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 17 juli 2015, koninklijke boodschap, nr. 1     KST342561
Koninklijke boodschap
 
2 17 juli 2015, voorstel van wet, nr. 2     KST342562
Voorstel van wet
 
2 17 juli 2015, memorie van toelichting, nr. 3     KST342563
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.