Bijdrage Arie Slob aan het voortgezet algemeen overleg Cao-onderhandelingen rijksoverheid (AO d.d. 1/7)

Met dank overgenomen van A. (Arie) Slob i, gepubliceerd op maandag 6 juli 2015.

Bijdrage van ChristenUnie Fractievoorzitter Arie Slob ten behoeve van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst aan een voortgezet algemeen overleg

Onderwerp:   VAO Cao-onderhandelingen rijksoverheid (AO d.d. 1/7)

Kamerstuk:    34 000 - XVIII

Datum:           2 juli 2015

De heer Slob (ChristenUnie):

Voorzitter. De ontstane impasse om te komen tot een cao voor overheidspersoneel zit mijn fractie, en zoals gisteren bleek, veel andere fracties hoog. Na jaren van nullijn verdienen leraren, politieagenten, militairen en ander overheidspersoneel een fatsoenlijke cao. Het kabinet heeft dat ook op Prinsjesdag en daarna beloofd. Vandaar mijn oproep aan het kabinet om daadwerkelijk in beweging te komen. Hoewel dit niet gebruikelijk is, vraagt deze situatie erom; vandaar de volgende motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de troonrede is aangegeven dat in 2015 na jaren van nullijn de inkomens van leraren, politieagenten, militairen en ander overheidspersoneel weer kunnen meestijgen met de loonontwikkeling in de markt;

overwegende dat we inmiddels bijna tien maanden verder zijn en de onderhandelingen over een cao zonder nullijn nog steeds in een grote impasse verkeren;

verzoekt het kabinet, zo spoedig mogelijk de onderhandelingen met de bonden te hervatten met als doel te komen tot cao's die van respect getuigen voor de betrokken ambtenaren én aansluiten bij de in de troonrede gedane belofte dat de nullijn gaat verdwijnen en de inkomens van leraren, politieagenten, militairen en anders overheidspersoneel weer gaan meestijgen met de loonontwikkeling in de markt;

verzoekt het kabinet tevens, uiterlijk voor 1 september 2015 de Kamer over de actuele stand van zaken te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Slob, Fokke, Van Raak, Schouw, Bisschop, Voortman en Thieme.

Zij krijgt nr. 23 (34000-XVIII).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.