34196, nr. 15 - Amendement Omtzigt/Van Vliet dat regelt dat voor een periode van drie jaar de mogelijkheid bestaat voor belastingplichtigen om het berichtenverkeer met de Belastingdienst zowel langs elektronische weg als anders dan langs elektronische weg te laten plaatsvinden - Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst

Dit amendement op het wetsvoorstel Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst werd op 30 juni 2015 ingediend door de Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) i en Roland van Vliet i. De tekst werd op 2 juli 2015 gewijzigd.
 
De toelichting van de indieners op het gewijzigde amendement luidt als volgt:
 

De regering verplicht iedereen tot digitale communicatie met de Belastingdienst. Berichten van de Belastingdienst zitten niet meer in de welbekende blauwe envelop, maar komen in een virtuele berichtenbox binnen. En in de toekomst zal ook voor berichten van de belastingplichtige naar de Belastingdienst de digitale route verplicht worden. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek van de regering dat 17% van de belastingplichtigen niet meekan met de digitale ontwikkeling, niemand heeft die hem of haar kan helpen en niet weet waar hij of zij voor hulp terecht kan. Daarnaast is er nog een groep belastingplichtigen die voorheen zelfstandig aan zijn fiscale verplichtingen kon voldoen, maar die door de verplicht digitale communicatie is aangewezen op hulp van bekenden, adviseurs of de Belastingdienst. Indieners achten het onwenselijk dat zo’n grote groep belastingplichtigen op zo een korte termijn wordt verplicht tot louter digitaal berichtenverkeer tussen hen en de Belastingdienst, terwijl zij daar niet tijdig toe in staat zijn. Digitaal berichtenverkeer is voor sommige belastingplichtigen gemakkelijk en levert een voordeel op voor de Belastingdienst. Daarom is het prima als digitaal berichtenverkeer de standaard wordt, maar wel met de mogelijkheid voor belastingplichtigen die niet mee kunnen om brieven, beschikkingen en overzichten tevens tijdelijk op papier te blijven ontvangen. Van de belastingplichtige wordt gevraagd dat als hij tevens papieren berichten wil blijven ontvangen, hij of zij hier bewust voor kiest. De berichtgeving vindt dus uitsluitend digitaal plaats, tenzij de belastingplichtige aangeeft de berichtgeving tevens schriftelijk te willen laten plaatsvinden. In dat geval ontvangt de belastingplichtige voor een periode van drie jaar, dus tot eind 2018, berichten van de Belastingdienst zowel per post als digitaal. Dit laatste geeft belastingplichtigen die nog niet goed met digitaal berichtenverkeer kunnen omgaan de mogelijkheid hier gedurende drie jaar mee te oefenen, eventueel geholpen door vrienden, familie of de Belastingdienst. Indieners vragen de regering voor het tweede kwartaal 2018 te onderzoeken hoe groot de groep van 17% die nu door de regering als «niet-zelfredzaam» wordt bestempeld tegen die tijd is. Daarom regelt dit amendement dat het berichtenverkeer tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst in principe uitsluitend plaatsvindt langs elektronische weg, tenzij de belastingplichtige de wens te kennen geeft het berichtenverkeer tevens anders dan langs elektronische weg te willen laten plaatsvinden. Deze uitzondering is tijdelijk en komt na drie jaar te vervallen. De keuze voor berichtgeving zowel per post als digitaal is natuurlijk niet aan de orde voor de groepen belastingplichtigen waarvoor bij ministeriële regeling wordt geregeld dat het berichtenverkeer anders dan digitaal zal plaatsvinden, dan is digitale berichtgeving immers niet mogelijk. Dit geldt ook op het moment dat een of meer van die groepen - in het kader van het voorgenomen ingroeimodel - gedurende het overgangsjaar berichten zowel elektronisch als per post ontvangen. Ook dan is geen keuze van de belastingplichtige benodigd. Het amendement geeft de regering de ruimte zelf in te vullen op welke wijze de belastingplichtige kan aangeven dat hij of zij het berichtenverkeer tevens anders dan langs de elektronische weg wenst te laten plaatsvinden. Bij dit laatste kan gedacht worden aan een vraag in de aangifte inkomstenbelasting.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 2 juli 2015, gewijzigd amendement, nr. 15     KST3419615
Gewijzigd amendement Omtzigt/Van Vliet ter vervanging van nr. 13, dat regelt dat voor een periode van drie jaar de mogelijkheid bestaat voor belastingplichtigen om het berichtenverkeer met de Belastingdienst zowel langs elektronische weg als anders dan langs elektronische weg te laten plaatsvinden
 

2.

Dossier