50PLUS voor nu en later

Met dank overgenomen van N.P.M. (Norbert) Klein i, gepubliceerd op zaterdag 10 mei 2014, 4:42.

Een politieke partij kent vele functies maar essentieel is dat een politieke partij wil deelnemen aan het parlementair systeem. Zij wil medeverantwoordelijkheid dragen voor het bestuur van het land, het algemeen belang. Dat betekent dat politieke partijen zich met zeer uiteenlopende politieke vraagstukken moeten bezighouden. Ze moeten op allerlei politieke problemen een antwoord hebben. Daarmee onderscheiden zij zich van een belangenbehartiger. Belangenbehartigers zoals bijvoorbeeld de ouderenbonden kunnen zich tot enkele onderwerpen beperken. Ze komen voor de belangen van één specifieke groep op. Daarin ligt hun bestaansrecht. Een politieke partij maakt vanuit haar eigen politieke achtergrond keuzes. Zo is de VVD geen ondernemerspartij, maar kiest zij voor ondernemerschap. De PvdA is geen arbeiderspartij, maar kiest voor solidariteit met werknemers. 50PLUS is geen ouderenpartij maar kiest voor een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats hebben.

De politieke partij 50PLUS streeft invloed op het openbaar bestuur na. Dat doet zij op basis een visie. Voor mij gelden vijf uitgangspunten: gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, zorg voor de mens, zorg voor de leefomgeving en medezeggenschap.

Een van de fundamenten waarop onze samenleving gebouwd is, is gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid betekent gelijke rechten en gelijke kansen. Gelijkwaardigheid betekent ook dat we oog voor elkaar hebben, en dat we de ander niet in de kou laten staan. Het is vandaag de dag helaas slecht gesteld met gelijkwaardigheid in Nederland. Met name de 50-plusser wordt in Nederland niet gelijkwaardig behandeld. Ik wijs bijvoorbeeld op de beroerde arbeidsmarktpositie van 50-plussers. Er is een onderscheid tussen mensen in verschillende volwassen levensfases. De periode tot 45-50 jaar van opbouw en groei en de periode daarna van consolidatie en balans. Dat is normaal. Niet normaal is het als dit tot tweedeling en ongelijkwaardigheid leidt.

Rechtvaardigheid betekent, dat de mens geen slachtoffer is van het systeem. De mens mag niet in de verdrukking komen. Belangrijk zijn onze rechtsstatelijke waarden van de trias politica van Verlichtingsfilosoof Montesquieu. Rechtvaardigheid is ook op komen voor mensen, die tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Eerlijke inkomensverdeling, daar staan we voor. Lasten moeten eerlijk verdeeld worden. Dat betekent bijvoorbeeld een rechtvaardige koopkrachtontwikkeling voor alle inkomensgroepen en een pensioenstelsel dat betrouwbaar is. De gepensioneerden van nu en later moeten daarop kunnen rekenen. Sparen, aflossen en daarmee vermogen opbouwen is goed met het oog op zelfstandigheid en de eigen toekomst. Vermogen moet dus net als bij inkomen progressief belast worden.

Zorg voor de ouder wordende mens betekent een goed gezondheidsbeleid en een goed woningbeleid. Zorgen dat betaalbare, kwalitatief goede woningen naar behoefte beschikbaar zijn. Zorgen dat mensen antwoorden krijgen op hun gezondheidsvragen zowel fysieke als emotionele vragen.

Onze zorg voor onze leefomgeving houdt in dat wij als 50-plussers de verantwoordelijkheid voelen voor het behoud van natuur en landschap. Maar ook beseffen we dat natuurlijke hulpbronnen niet onuitputtelijk zijn. Dat is van belang, niet alleen voor de mensen nu maar ook voor de volgende generaties.

Als vijfde pijler zie ik medezeggenschap. Iedereen moet regie over zijn eigen leven hebben. Zelfbeschikking staat daarbij voorop. En iedereen moet ook maatschappelijke invloed hebben. Democratie is meer dan alleen het parlementair stelsel. Het is een universeel organisatieprincipe. Medezeggenschap betekent voor mij dat iedereen deel neemt aan onze samenleving vanuit de democratische principes.

De 50PLUS-verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement zijn leidend. Maar niet alles kan daar in staan. De uitdaging voor een politieke partij is om antwoord op de vele, vaak nieuwe maatschappelijke vraagstukken te geven. Daarom zijn de 50PLUS-uitgangspunten nodig voor een gedeelde visie op mens en maatschappij voor nu en later.

Deze bijdrage is een verkorte versie van de lezing van Norbert Klein, fractievoorzitter Tweede Kamer 50PLUS op 7 mei 2014 voor de Nijmeegse studievereniging politicologie ismus