Brief regering; Uitstel toezending van de kabinetsreactie op de initiatiefnota over sluiting van de jacht - Initiatiefnota van het lid Thieme over sluiting van de jacht

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2013–2014

33 827

Initiatiefnota van het lid Thieme over sluiting van de jacht

Nr. 3

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 februari 2014

Uw vaste commissie voor Economische Zaken heeft mij bij brief van 14 januari jl. verzocht om een kabinetsreactie op de initiatiefnota «Sluiting van de jacht»1 van het lid Thieme. De commissie heeft mij voorts verzocht om een reactie op de in de initiatiefnota gebruikte cijfers.

De regeling van de jacht is onderdeel van het wetsvoorstel natuurbescherming (Kamerstukken 33 348), dat aanhangig is bij uw Kamer. Ik ben voornemens de in het regeerakkoord aangekondigde nota van wijziging van het wetsvoorstel dit voorjaar bij uw Kamer in te dienen. Ik zal bij de parlementaire behandeling daarna met uw Kamer van gedachten kunnen wisselen over de jacht, op basis van de relevante feiten en cijfers.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

Kamerstuk 33 827, nr. 2.


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.