Lijst van besluiten (dinsdag 8 oktober 2013)

1.

Kerngegevens

Officiële titel Lijst van besluiten
Document­datum 08-10-2013
Publicatie­datum 22-10-2013
Nummer HEK20132014-3-6
Kenmerk 32002; 33239; 33309; 33329; 33427; 33446; 33467; 33520; 33580; 33591; 33599
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

6 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

 • a. 
  de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 8 oktober 2013:

Wijziging van de Wet op de naburige rechten in verband met de omzetting van Richtlijn 2011/77 i/EU van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 september 2011 tot wijziging van de Richtlijn 2006/116/EG i betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten (33329);

Wijziging van enige wetten in verband met de handhaving van voorschriften in de Engelse taal (33427);

Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van richtlijn 2011/62 i/EU om te verhinderen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen belanden (33599);

 • b. 
  de stemmingen over het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 8 oktober 2013:

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone (32002);

 • c. 
  het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie te doen plaatsvinden op 29 oktober 2013:

Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijke Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/83 i/EU van het Europees Parlement en de raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG i van de Raad en van Richtlijn 199/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG i en van Richtlijn 97/7/EG i van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 304/64) (Implementatiewet richtlijn consumentenrechten) (33520);

Implementatie van de richtlijn 2011/93 i/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68 i/JBZ van de Raad (PbEU L 335) (33580);

 • d. 
  de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 5 november 2013 i.p.v. 8 oktober 2013:

Implementatie van de richtlijn 2011/36 i/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van slachtoffers ervan, en ter vervanging kaderbesluit 2002/269 i/JBZ van de Raad (PbEU L 101) (33309);

 • e. 
  het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning te doen plaatsvinden op 5 november 2013:

Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (33239);

 • f. 
  de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 12 november 2013:

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (33446 (R1992));

 • g. 
  de gezamenlijke plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 12 november 2013:

Goedkeuring van de op 29 juni 2012 te Tegucigalpa tot stand gekomen Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds (Trb. 2012, 163) (33467);

Goedkeuring van de op 26 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (Trb. 2012, 178) (33591).


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.