Voorstel van wet - Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische detentie

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2013–2014

33 745

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische detentie

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wijze van tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties te herijken en in verband daarmee een regeling te treffen voor elektronische detentie als executiemodaliteit van vrijheidsstraffen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Penitentiaire beginselenwet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Onderdeel o komt te luiden: o. elektronische detentie: elektronische detentie als bedoeld in artikel 4.
 • 2. 
  Onderdeel q vervalt.
 • 3. 
  De onderdelen r tot en met w worden verletterd tot q tot en met v.
 • 4. 
  In onderdeel u (nieuw) vervalt de zinsnede: , met name door de wijze waarop hij het recht op deelname aan de in de inrichting beschikbare arbeid heeft aangewend of door andere, vergelijkbare, activiteiten binnen de inrichting,.
 • 5. 
  Onderdeel v (nieuw) komt te luiden:
 • v. 
  elektronisch toezicht: elektronisch toezicht als bedoeld in artikel 90nonies van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt «dan wel door diens deelname aan een penitentiair programma» vervangen door: dan wel door de toepassing van elektronische detentie.
 • 2. 
  Het tweede lid komt te luiden:
 • 2. 
  Met handhaving van het karakter van de vrijheidsstraf of de vrijheidsbenemende maatregel wordt de tenuitvoerlegging hiervan zoveel mogelijk en afhankelijk van het gedrag van de betrokkene dienstbaar gemaakt aan de voorbereiding van de terugkeer in de maatschappij. Bij het verlenen van vrijheden aan gedetineerden wordt rekening gehouden met de veiligheid van de samenleving en de belangen van slachtoffers en nabestaanden.

C

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4

 • 1. 
  Onder elektronische detentie wordt verstaan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel op een plaats buiten een inrichting waarbij de veroordeelde wordt verplicht op deze plaats te verblijven. De deelnemer aan elektronische detentie staat onder elektronisch toezicht. De toepassing van elektronische detentie duurt in geen geval langer dan twaalf maanden.
 • 2. 
  Gedetineerden die zijn veroordeeld tot gevangenisstraf of hechtenis van zes maanden of meer en ten aanzien van wie gebleken is van goed gedrag kunnen in de gelegenheid worden gesteld tot deelname aan elektronische detentie direct voorafgaand aan de datum van invrijheidstelling, indien van de straf ten minste de helft is ondergaan dan wel, in het geval dat de veroordeling nog niet onherroepelijk is, betrokkene een tijd in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht waarvan de duur ten minste gelijk is aan de helft van de opgelegde straf.
 • 3. 
  In geval van de toepassing van elektronische detentie zijn de artikelen 5, derde lid, 30 en 59 van overeenkomstige toepassing.
 • 4. 
  Onze Minister draagt zorg voor de beschikbaarheid van voorzieningen voor de toepassing van elektronische detentie. Een gedetineerde wordt pas in de gelegenheid gesteld tot deelname aan elektronische detentie als voor hem een voorziening voor de toepassing van elektronische detentie beschikbaar is.
 • 5. 
  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de toepassing van elektronische detentie, waaronder:
 • a. 
  de nadere voorwaarden voor de deelname aan elektronische detentie;
 • b. 
  de aan de toepassing van elektronische detentie verbonden voorwaarden;
 • c. 
  het werken, dan wel de deelname aan andere activiteiten, tijdens de elektronische detentie;
 • d. 
  het toezicht tijdens de elektronische detentie;
 • e. 
  de beëindiging van de elektronische detentie.

B

D

In artikel 9, tweede lid, onder c, vervalt «of deelname aan een penitentiair programma».

E

Artikel 13, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Onderdeel a komt te luiden: a. minder beveiligd;
 • 2. 
  Onderdeel b vervalt, onder verlettering van de onderdelen c tot en met e tot b tot en met d.

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Het tweede lid komt te luiden:
 • 2. 
  Onze Minister is bevoegd tot de plaatsing en overplaatsing bedoeld in het eerste lid. Onze Minister is bevoegd de overbrenging van personen te bevelen naar de voor hen bestemde inrichting of afdeling. Hij kan de overbrenging doen geschieden door daartoe aangewezen ambtenaren of medewerkers. De inrichting is verplicht de betrokkene op te nemen.
 • 2. 
  Het derde lid komt te luiden:
 • 3. 
  Onze Minister beslist over de toepassing van elektronische detentie, bedoeld in artikel 4, en de beëindiging hiervan, overeenkomstig de regels gesteld krachtens artikel 4, vierde lid.
 • 3. 
  In het vierde lid wordt «De selectiefunctionarissen nemen» vervangen door: Onze Minister neemt.
 • 4. 
  In het vijfde lid wordt «de selectiefunctionaris» vervangen door: Onze Minister.

G

Artikel 17, eerste lid, onder b, komt te luiden: b. tot beëindiging van de toepassing van elektronische detentie.

H

Artikel 18, eerste lid, onder b, komt te luiden: b. de toepassing van elektronische detentie.

I

Onder vernummering van hoofdstuk IVA tot IVB en de artikelen 18a tot en met 18c tot 18b tot en met 18d, wordt na artikel 18 een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK IVA DETENTIE- EN RE-INTEGRATIEPLAN

Artikel 18a

 • 1. 
  De directeur draagt zorg dat uiterlijk binnen een maand na binnenkomst van de gedetineerde in een inrichting, zo veel mogelijk in overleg met hem, een detentie- en re-integratieplan wordt vastgesteld.

F

 • 2. 
  De directeur draagt zorg dat de tenuitvoerlegging overeenkomstig het detentie- en re-integratieplan plaatsvindt.
 • 3. 
  Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de eisen waaraan een detentie- en re-integratieplan ten minste moet voldoen en de voorschriften die bij de vaststelling of een wijziging van het plan in acht moeten worden genomen.

J

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt «algehele dan wel beperkte gemeenschap» vervangen door: een gemeenschapsregime.
 • 2. 
  Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde lid tot tweede lid.

K

De artikelen 20 tot en met 22 komen te luiden:

Artikel 20

Gedetineerden die in een gemeenschapsregime zijn geplaatst worden zo veel mogelijk in de gelegenheid gesteld met andere gedetineerden aan activiteiten deel te nemen.

Artikel 21

Gedetineerden die in een individueel regime zijn geplaatst worden in de gelegenheid gesteld aan activiteiten deel te nemen. De directeur bepaalt de mate waarin de gedetineerde in staat wordt gesteld individueel dan wel met andere gedetineerden aan activiteiten deel te nemen.

Artikel 22

De mate waarin een gedetineerde in de gelegenheid wordt gesteld aan activiteiten deel te nemen is mede afhankelijk van de mate waarin ten aanzien van de gedetineerde is gebleken van goed gedrag.

L

Artikel 47 wordt als volgt gewijzigd:

Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. 
  De gedetineerde kan in de gelegenheid worden gesteld deel te nemen aan de in de inrichting beschikbare arbeid.
 • 2. 
  In het tweede lid wordt «de aard van de detentie» vervangen door: de aard of de duur van de detentie.
 • 3. 
  Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot derde en vierde lid.
 • 4. 
  In het vierde lid (nieuw) komt de eerste volzin te luiden: Onze Minister stelt regels omtrent de toepassing van het tweede lid en omtrent de samenstelling en de hoogte van het arbeidsloon.

M

In het opschrift van Hoofdstuk XIII wordt «deelname aan een penitentiair programma» vervangen door: deelname aan elektronische detentie.

ARTIKEL II

Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 15d wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid, onderdeel b, onder 1°, wordt «terzake» vervangen door: ter zake.
 • 2. 
  In het eerste lid, onderdeel e, wordt «voorzover» vervangen door: voor zover.
 • 3. 
  Aan het eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
 • f. 
  de veroordeelde onvoldoende heeft doen blijken van zijn geschiktheid tot terugkeer in de samenleving.

B

Na artikel 90octies wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 90nonies

Onder elektronisch toezicht wordt verstaan een technische voorziening, gebruik makend van signalen, waarmee de verblijfplaats van een bepaalde persoon kan worden gecontroleerd.

ARTIKEL III

De deelname aan een penitentiair programma wordt op de datum van inwerkingtreding van deze wet beëindigd. In de plaats daarvan wordt elektronische detentie toegepast, met dien verstande dat personen die deelnamen aan een penitentiair programma en niet langer onder elektronisch toezicht stonden, niet opnieuw onder elektronisch toezicht worden gesteld, tenzij het gedrag van betrokkene daartoe aanleiding geeft.

ARTIKEL IV

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 juni 2010 ingediende voorstel van wet tot vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) (32 398) tot wet is of wordt verheven en artikel 6.6 van die wet in werking treedt of is getreden, komt artikel 6.6 van die wet te luiden:

Artikel 6.6

Forensische patiënten die hiervoor ingevolge artikel 4 van de Penitentiaire beginselenwet in aanmerking komen, kunnen in het kader van de verlening van forensische zorg door Onze Minister in de gelegenheid worden gesteld tot deelname aan elektronische detentie.

ARTIKEL V

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 juni 2010 ingediende voorstel van wet tot vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) (32 398) tot wet is of wordt verheven en artikel 7.8, onderdeel B, van die wet gelijktijdig met of later in werking treedt dan artikel I, onderdeel F, van deze wet, komt artikel 7.8, onderdeel B, van die wet te luiden:

B

Artikel 15, vijfde lid, komt te luiden:

 • 5. 
  In geval van een psychische stoornis of verstandelijke beperking van een gedetineerde kan Onze Minister bepalen dat de gedetineerde naar een psychiatrisch ziekenhuis als bedoeld in artikel 1, onder h, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen zal worden overgebracht om daar zolang dat noodzakelijk is te worden verpleegd. Indien de gedetineerde wordt overgebracht ten behoeve van de verlening van forensische zorg, bedoeld in de Wet forensische zorg, geschiedt de overbrenging overeenkomstig die wet.

ARTIKEL VI

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 juni 2010 ingediende voorstel van wet tot vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) (32 398) tot wet is of wordt verheven en artikel 7.8, onderdeel B, van die wet eerder in werking treedt dan artikel I, onderdeel F, van deze wet, komt artikel I, onderdeel F, van deze wet te luiden:

F

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Het tweede lid komt te luiden:
 • 2. 
  Onze Minister is bevoegd tot de plaatsing en overplaatsing bedoeld in het eerste lid. Onze Minister is bevoegd de overbrenging van personen te bevelen naar de voor hen bestemde inrichting of afdeling. Hij kan de overbrenging doen geschieden door daartoe aangewezen ambtenaren of medewerkers. De inrichting is verplicht de betrokkene op te nemen.
 • 2. 
  Het derde lid komt te luiden:
 • 3. 
  Onze Minister beslist over de toepassing van elektronische detentie, bedoeld in artikel 4, en de beëindiging hiervan, overeenkomstig de regels gesteld krachtens artikel 4, vierde lid.
 • 3. 
  In het vijfde lid wordt na «een psychiatrisch ziekenhuis» ingevoegd: als.

ARTIKEL VII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.