Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede (IcSP)

Met dank overgenomen van EU monitor.

Het instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede was gericht op vredesopbouw en hulp aan buurlanden. Het kon worden ingezet wanneer er hulp nodig was in het geval van crisis of de dreiging van een conflict en een snelle, adequate reactie vereist was, bij assistentie in conflictpreventie en voorbereidingsmaatregelen of bij assistentie voor behandeling van mondiale en transnationale dreigingen.

Technische en financiële steun onder dit instrument was gericht op drie prioriteiten:

  • Snelle respons op crises of dreigende crises om politieke conflicten te voorkomen of om ervoor te zorgen dat situaties niet ontaarden in een gewapend conflict
  • Conflictpreventie en crisisparaatheid
  • Het aanpakken van mondiale bedreigingen, door middel van langetermijnmaatregelen

Entiteiten die in aanmerking komen voor financiering waren onder meer:

  • Organen van een EU-lidstaat, partnerland, partnerregio of ander land die bijdragen aan de doelstellingen van dit instrument
  • Europese agentschappen
  • Internationale organisaties
  • Gezamenlijke instanties (partnerregio's en de Gemeenschap)
  • Partnerlanden en -regio's

In 2021 is het Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede met enkele andere instrumenten samengevoegd tot het nieuwe Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking.

1.

Meer informatie