Motie Dik-Faber over praktijkproeven met alternatieven voor antibiotica - Dierziektebeleid

Deze motie i is onder nr. 151 toegevoegd aan dossier 29683 - Dierziektebeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Dierziektebeleid; Motie; Motie van het lid Dik-Faber over praktijkproeven met alternatieven voor antibiotica
Document­datum 12-04-2013
Publicatie­datum 12-04-2013
Nummer KST29683151
Kenmerk 29683, nr. 151
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

29 683

Dierziektebeleid

Nr. 151

MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 11 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het antibioticagebruik in de veehouderij sinds 2009 flink is gedaald, maar dat er nog een forse opgave ligt om te komen tot 70% reductie (ten opzichte van 2009) in 2015;

overwegende dat alternatieven voor antibiotica kunnen bijdragen aan een verdere reductie van antibioticagebruik in de veehouderij;

overwegende dat er binnen het 7e Europese Kaderprogramma, het ZonMw-programma «Priority Medicines en Antimicrobiële Resistentie» en de topsector AgroFood mogelijkheden zijn om onderzoek te doen naar alternatieven voor antibiotica;

overwegende dat alternatieven voor antibiotica momenteel onvoldoende bekend zijn bij veehouders;

verzoekt de regering, in het overleg met de sector over verdere reductie van het antibioticagebruik specifiek aandacht te besteden aan (onderzoek naar) alternatieven voor antibiotica en aan het vergroten van de bekendheid van alternatieve middelen onder veehouders;

verzoekt de regering tevens, ruimte te bieden voor praktijkproeven met alternatieve middelen om zo te zorgen dat deze middelen sneller op de markt kunnen worden toegelaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.