Motie Azmani/Yücel over een afdwingbaar kwaliteitskader voor moskee-internaten - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013

Deze motie i is onder nr. 94 toegevoegd aan wetsvoorstel 33400 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013; Motie; Motie van de leden Azmani en Yücel over een afdwingbaar kwaliteitskader voor moskee-internaten
Document­datum 11-04-2013
Publicatie­datum 11-04-2013
Nummer KST33400XV94
Kenmerk 33400 XV, nr. 94
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 400 XV

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013

Nr. 94

MOTIE VAN DE LEDEN AZMANI EN YÜCEL

Voorgesteld 10 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Nederland zogenaamde moskee-internaten bestaan;

constaterende dat de regering voornemens is tot een kwaliteitskader voor deze internaten te komen;

overwegende dat in deze internaten kinderen worden afgezonderd van de samenleving, wat schadelijk is voor de opvoeding en integratie van deze kinderen;

overwegende dat er onvoldoende zicht en toezicht is op deze internaten en het pedagogische klimaat aldaar;

verzoekt de regering, bij het opzetten van het kwaliteitskader ervoor te zorgen dat dit leidt tot transparantie van de moskee-internaten, een verantwoord pedagogisch klimaat en huisvesting, voorkomt dat kinderen worden afgesloten van de samenleving, en daarnaast het kwaliteitskader ook te laten gelden voor nieuwe moskee-internaten en dit kwaliteitskader een wettelijk afdwingbaar karakter te geven;

verzoekt de regering voorts, indien het niet mogelijk is binnen bestaande kaders het kwaliteitskader een afdwingbaar karakter te geven, dit mogelijk te maken via een nieuw wettelijk traject;

verzoekt de regering tevens, dit wettelijk traject alvast in voorbereiding te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azmani Yücel


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.