Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 24 april 2012)

1.

Kerngegevens

Officiële titel Lijst van ingekomen stukken
Document­datum 04-05-2012
Publicatie­datum 30-10-2012
Nummer HTK20112012-80-6
Kenmerk 33076; 33235; 33236; 33237; 33238; 33239; 33241; 21501-02;1147; 21501-08;424; 21501-20;628; 21501-28;81; 21501-32;583; 21501-33;368; 21501-34;182; 22026;360; 22026;361; 23530;93; 23645;498; 23645;499; 23645;500; 24587;465; 25424;177; 26442;55; 26956;123; 27830;99; 28807;139; 28807;140; 29282;152; 29383;195; 29398;322; 29398;323; 29407;147; 29435;263; 29544;391; 29544;392; 29683;123; 30420;165; 30420;171; 30977;46; 31066;128; 31066;129; 31379;13; 31839;197; 31839;198; 32175;28; 32280;13; 32317;117; 32372;92; 32521;11; 32598;10; 32623;62; 32670;55; 32670;56; 32706;28; 32733;59; 32733;60; 33000-B;11; 33000-III;25; 33000-VIII;186; 33000-VIII;187; 33000-VIII;188; 33000-XV;71; 33129;49; 33242;1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

6 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61 i/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG i en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 i en (EU) Nr. 1095/2010 i (PbEU 2011, L 174) - 33235

minister van Financiën, J.C. de Jager - 19 april 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2013) - 33236

minister van Financiën, J.C. de Jager - 19 april 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel - 33237

minister van Financiën, J.C. de Jager - 19 april 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force - 33238

minister van Financiën, J.C. de Jager - 19 april 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) - 33241

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 23 april 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Aanvulling op de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken d.d. 23 april 2012 - 21501-02-1147

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 18 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de geannoteerde agenda Informele Milieuraad 18-19 april 2012 - 21501-08-424

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 17 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken van de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader van de EU voor de periode 2014-2020 - 21501-20-628

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 17 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 22 maart 2012 - 21501-28-81

minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 17 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad april 2012 - 21501-32-583

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Transportraad van 22 maart 2012 - 21501-33-368

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda OJCS-Raad 10-11 mei 2012 - 21501-34-182

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 18 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsvoornemen gunning vervoerconcessie hoofdrailnet - 22026-360

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg over het beleidsvoornemen inzake de vervoerconcessie voor het hoofdrailnet vanaf 2015 - 22026-361

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdragen in voorbereiding met als peildatum 31 maart 2012 - 23530-93

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 19 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken aanbestedingen openbaar vervoer in de G3 - 23645-498

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage kwartiermaker Meijdam t.a.v. permanente structuur en positionering TLS - 23645-499

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Flexibiliteit ov-kaart - 23645-500

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 20 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de petitie over de problematiek van de Regeling Uitkering Substantieel Bezwarende Functies 2006 (SBF-regeling) - 24587-465

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 18 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel toezending van de kabinetsreactie op het rapport "Verwacht zorggebruik als gevolg van de eigen bijdrage in de tweedelijns ggz" - 25424-177

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van brief aan VNG over aanbod Aqua Nederland bij inventarisatie natte koeltorens i.v.m. legionellapreventie - 26442-55

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 19 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Van Tongeren over het bericht dat het toezicht op chemiebedrijven in geding komt door geldproblemen - 26956-123

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 18 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie project vervanging vuurmonden M114/39-M109A2/90 / Pantserhouwitser 2000 (PzH 2000) - 27830-99

minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 17 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieden van rapport over mogelijke relatie tussen uitbraken van vogelgriep op pluimveebedrijven met vrije uitloop - 28807-139

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Internationale expertbijeenkomst vogelgrieponderzoek - 28807-140

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 19 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport "Arbeidsmarktprognoses van VOV-personeel in Zorg en Welzijn 2011-2015" - 29282-152

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 19 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het verzoek van het lid Holtackers om informatie van de NVOE over het buiten gebruik stellen van bodemenergiesystemen - 29383-195

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Cijfers verkeersdoden 2011 - 29398-322

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanduiding van de maximumsnelheid op een woonerf - 29398-323

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op vragen van de Europese Commissie over arbeidsmigratie en sociale zekerheid - 29407-147

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 17 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van brief aan provincie Noord-Holland over beëindiging van het project Westflank Haarlemmermeer - 29435-263

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Draagvlak van cao-afspraken - 29544-391

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 18 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Klaver inzake het "nationaal banenplan" - 29544-392

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 18 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op artikel "Wetenschap tovert met resistentiecijfers" - 29683-123

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbericht over de brief van de minister inzake uitvoering van de aangenomen motie over bloeddonatie door mannen die seks hebben met mannen (Kamerstuk 30420, nr.165) - 30420-171

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

AIVD-jaarverslag 2011 - 30977-46

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 19 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verblijfstitel en toeslagen - 31066-128

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 17 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Sleuteltabel 2013 - 31066-129

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 17 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht van het gezamenlijke standpunt dat Nederland met de EU zal innemen op de jaarlijkse CITES-conferentie in juni 2012 - 31379-13

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het TV programma VARA ombudsman d.d. 2 maart jl. over de macht van de gezinsvoogd - 31839-197

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 17 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het nadere verzoek van de commissie Jeugdzorg op het rapport "(On)verantwoord wachten op jeugdzorg" van de Randstedelijke Rekenkamer - 31839-198

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 18 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitspraak het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) m.b.t. leges die een bijstandsgerechtigde diende te betalen voor een vraag om een verblijfsvergunning voor gezinshereniging. - 32175-28

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 17 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Draagvlak gemeentelijke herindeling Gooi en Vechtstreek - 32280-13

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 20 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorstel voor de Richtlijn gebruik van passagiersgegevens ten behoeve van de JBZ-Raad 26-27 april 2012. - 32317-117

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 19 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Science publicaties over (subletale) effecten van twee neonicotinoïden op bijen en hommels - 32372-92

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om een kabinetsreactie op artikel "In buitenland wonende AOW'er houdt recht op koopkrachttegemoetkoming" - 32521-11

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 18 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording aanvullende vragen t.b.v. de tweede termijn van het AO over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding - 32598-10

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken onderzoek naar vliegramp Tripoli - 32623-62

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 13 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Van Gerven en Ouwehand over natuurherstel in de Westerschelde - 32670-55

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Van Veldhoven inzake het kabinetsplan voor natuurcompensatie bij de Westerschelde in relatie tot het bedrijf Evides - 32670-56

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 19 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpassing regeling inzet Vessel Protection Detachments (VPD) - 32706-28

minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 19 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Marinierskazerne Zeeland - 32733-59

minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 10 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel integrale stand van zakenbrief over het Defensievastgoed - 32733-60

minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 19 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie gemeentelijke en provinciale rekenkamer(commissie)s - 33000-B-11

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 19 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Synopsis van de bijeenkomst in het Catshuis met een aantal belangrijke adviseurs van de regering op 6 februari 2012 - 33000-III-25

minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 20 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag 2011 van de Inspectie van het Onderwijs - 33000-VIII-186

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 17 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding jaarverslag van het College voor Examens - 33000-VIII-187

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 17 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Hoofdlijnenbrief SLOA 2013-2014 - 33000-VIII-188

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 19 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht calamiteitenregelingen binnen de Rijksoverheid - 33000-XV-71

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 20 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Gevolgen van de rechterlijke uitspraak m.b.t. Wetsvoorstel Huurverhoging op grond van inkomen - 33129-49

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 19 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van de brief aan H.M. de Koningin inzake het ontslag van de minister-president en alle ministers en staatssecretarissen en enkele stukken die betrekking hebben op de afgebroken onderhandelingen (het financiële pakket en bijbehorende toelichting, de doorrekening van het Centraal Planbureau - 33242-1

minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 23 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brief

Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester - 33239

Tweede Kamerlid, A.G. Schouw - 19 april 2012

Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

De volgende brieven

Verzoek om opleidingen psychotherapie en GZ-psycholoog - 2012Z08039

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 april 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Aanbieding afschrift van de reactie op een brief van het Gehandicapten Belang Boxmeer - 2012Z08068

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 april 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op een brief inzake emissiearm bemesten (sts ELI) - 2012Z08189

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 april 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

 • a. 
  de vaste commissie voor Financiën:
  • Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2013) (33236);
  • Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel (33237);
  • Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force (33238);
 • b. 
  de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:
  • Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij (33076).

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.